Sťažnosti

            PODANIE SŤAŽNOSTI

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o sťažnostiach”) a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Valaská (ďalej len „centrum”), centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 14:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

a)      písomne

b)      ústne do záznamu

c)     elektronickou poštou

a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu centra, ktorá je zverejnená na web stránke centra. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti centra.

b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní,  zamestnanec centra vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

c) elektronickou poštou  – emailové adresy sú zverejnené na web stránke centra.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom  sťažnosť sa odloží.