Profesionálny náhradný rodič

PNR

     Centrum pre deti a rodiny Michalovce zamestnáva osem profesionálnych náhradných rodičov. Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej náhradnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín. Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä v poskytovaní základných informácií o náhradnej starostlivosti, o psychickom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa, o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti. V nácviku praktických zručnosti vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými. V písomnom zhodnotení prípravy.

     V jednej profesionálnej náhradnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom
a iným plnoletým fyzickým osobám do 25 rokov veku, ktoré majú na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“), ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom Centra pre deti a rodiny. Ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami CDR, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.