História

Centrum pre deti a rodiny, vtedajší Detský domov vzniklo  v Michalovciach 1. septembra 2005 transformáciou Špeciálnej základnej školy internátnej na Špeciálnu základnú školu internátnu riadenú Krajským úradom odboru školstva v Košiciach a Detský domov riadený Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Transformácia priniesla mnohé zmeny  v živote detí i zamestnancov. Cieľom transformácie bolo zmeniť internátny spôsob života detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou na vytvorenie samostatných výchovných skupín rodinného typu a dosiahnutie rovnocenného postavenia a podmienok s deťmi  žijúcimi v detských domovoch rodinného typu. Jednotlivé samostatne usporiadané skupiny Centra pre deti a rodiny v Michalovciach sú rodinného typu. Centrum pre deti a rodiny Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá má právnu subjektivitu. Riaditeľkou CDR je PhDr. Ozimaničová Silvia.

V rokoch 2005 a 2006 bolo zakúpených desať rodinných domov. V jednom dome je sídlo riaditeľstva CDR (Michalovce, F. Kubáča 7) a v deviatich sú zriadené samostatne usporiadané skupiny.  Domy sa nachádzajú v lokalite michalovského okresu. Dva sú v Pozdišovciach, v Sliepkovciach,  jeden dom  v Zalužiciach, Lastomíre, Laškovciach a v Ruskej. V Michalovciach na Ul. 1. mája sa tiež nachádza jeden dom. Kapacita CDR je 101 detí.