Program Centra pre deti a rodiny

2023

OBSAH

Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

 1. Kontaktná adresa a telefónne čísla…………………………………………………………………………………….2

 2. Adresa miesta vykonávania opatrení alebo miesta vykonávania opatrení ………………………………3

 3. Účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona ……………………………………………………………3

 4. Druh, forma vykonávaných opatrení……………………………………………………………………………….. 4

 5. Opis cieľovej skupiny centra ……………………………………………………………………………………………5

 6. Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre …………………………………………………………….6

 7. Celkový počet miest v centre a počet miest v jednotlivých budovách centra…………………………..7

 8. Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra………………………………………………………………….8

 9. Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov……………………………………………………………………………………………………………….19

 10. Opis oboznámenia s „Programom centra“………………………………………………………………………..23

 11. Opis odborných metód práce………………………………………………………………………………………….24

 12. Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činností v SUS……………………………………………30

 13. Rozsah hodín opatrní vykonávaných ambulantnou alebo terénnou formou…………………………..31

 14. Tvorba a vyhodnocovanie IPRODOv………………………………………………………………………………32

 15. Záujmová, športová, kultúrna, rekreačná činnosť a náboženské vyznanie viery…………………….36

 16. Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti………………………………………………………………………37

 17. Opis zabezpečenia školskej dochádzky, prípravy na budúce povolanie………………………………..38

 18. Opis práv dieťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiča……………………………………………………………..39

 19. Opis povinnosti dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiča…………………………………………………41

 20. Taxatívny opis výchovných prostriedkov…………………………………………………………………………42

 21. Spôsob poskytovania vreckového……………………………………………………………………………………43

 22. Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu……………………….44

     Z. Aktivity Centra pre deti a rodiny Michalovce……………………………………………………………………50

ÚVOD

Uvedený materiál je vytvorený na realizáciu zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005. Špecifickým účelom spracovaného materiálu je predstavenie odborných činností a programov a metód práce zameraných na prácu s dieťaťom umiesteným v zariadení na základe rozhodnutia súdu, ako aj predstavenie činnosti sociálne práce, psychologických činností, špecializovaných činností a iných odborných činností v samostatne usporiadaných skupinách, profesionálne náhradných rodinách a pri práci s mladými dospelými.

A) Kontaktná adresa a telefónne číslo

Názov zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Michalaovce

Sídlo: F. Kubača 7, 071 01 Michalovce

Kraj: Košický

IČO: 35568844

DIČ: 2022052417

Štatutárny zástupca: PhDr. Silvia Ozimaničová

Kontakt: 056/6281177; 0915788073

E-mail: riaditel.michalovce@ded.gov.sk

Webová stránka: www.dedmichalovce.sk

Sídlom Centra pre deti a rodiny Michalovce je kmeňová budova na ulici F. Kubača 7, 071 01 Michalovce.

V kmeňovej budove sídli:

 • vedenie CDR – riaditeľka, vedúca úseku starostlivosti, vedúca ekonomického úseku

 • ekonomický úsek – mzdová a personálna pracovníčka, majetkárka, ekonomická pracovníčka

 • odborný tím – psychologičky, špeciálno-pedagogické pracovníčky

 • sociálny úsek – sociálne pracovníčky

 • vodiči a údržbári

Na Ulici Partizánskej 2, Michalovce majú sídlo pracovníčky prijaté v rámci projektu ENP-DEI NS III. – 4 sociálne pracovníčky a od 05.09.2022 je už aj obsadené miesto psychológa.

B) Adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení

1. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Pozdišovce

Adresa: Pozdišovce č. 245, 072 01 Pozdišovce

kapacita : 10 deti

2. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Pozdišovce

Adresa: Pozdišovce č. 246, 072 01 Pozdišovce

kapacita : 10 deti

3. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Laškovce

Adresa: Laškovce č.21, 072 01 Pozdišovce

kapacita: 10 deti

4. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Michalovce

Adresa: Ulica 1. mája č. 22, 071 01 Michalovce

kapacita: 9 deti

5. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Zalužice

Adresa: Zalužice č. 421, 072 34 Zalužice

kapacita: 9 deti

6. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Sliepkovce

Adresa: Sliepkovce č. 195, 072 37 Sliepkovce

kapacita: 8 deti

7. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome v Sliepkovciach

Adresa: Sliepkovce č. 53, 072 37 Sliepkovce

kapacita: 8 deti

8. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Lastomír

Adresa: Lastomír č. 390, 072 37 Lastomír

kapacita: 9 deti

9. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Ruská

Adresa: Ruská č. 32, 076 77 Ruská

kapacita: 10 deti

10. SS pre MD (bytový priestor)

Adresa: Michalovce, Murgaša č. 9, 071 01 Michalovce

kapacita: 3 MD

C) Účel centra podľa §45 ods. 1 písm. a) až d) zákona

Centrum pre deti a rodiny (ďalej len centrum) je zriadené v zmysle § 45 ods. 1 zákona za účelom vykonávania :

 • pobytových opatrení – podľa §45 ods. 1 písm. a)

 • ambulantne výchovných opatrení – podľa § 45 ods. 1 písm. b)

 • opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácii dieťaťa
  v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodových problémov
  v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahov ( §45, ods. 1, písm. c )

D) Druh, forma vykonávaných opatrení

Centrum vykonáva opatrenia:

A. Pobytovou formou pre

a) dieťa na základe rozhodnutia súdu („ pobytové opatrenia súdu“ ):

 • o nariadení ústavnej starostlivosti,

 • o nariadení neodkladného opatrenia,

 • o uložení výchovného opatrenia

b) opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa

stará o dieťa ( „ dobrovoľný pobyt pre dieťa – 4 miesta pre deti v 2 rodinných domoch )

c) v naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťaťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené aj bez rozhodnutia súdu

d) plnoletú fyzickú osobu,

ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu v:

 • profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí
  v rodinnom dome alebo byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spolumajiteľom alebo spoločným nájomcom.

 • samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinnom dome so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, s ustanoveným počtom detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine a to v: samostatnej skupine,

 • v bytovom priestore pre mladých dospelých

B. Ambulantnou formou alebo terénnou formou – opatrenia v zmysle

  • § 73 ods. 6 písm. a)– opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa

  • § 73 ods. 6 písm. b) – opatrenia podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa:

– opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách

– odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii

– odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

– odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch

– odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností

– odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny

– poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách

 • § 73 ods. 6 písm. c)– ambulantné výchovné opatrenia:

 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

 • uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu

 • §73 ods. 6 písm. d) vykonávanie opatrení podľa § 44a ods. 1

 • §73 ods. 6 písm. e) poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

Ak účelom centra bude vykonávanie výchovných opatrení podľa§12 (výchovné opatrenia) ods.1 pís.. b)a d) zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu alebo iných povinností uložených súdom podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len “ambulantné výchovné opatrenie“), centrum zabezpečí vykonávanie ambulantných výchovných opatrení v:

 • rodičovských konfliktoch – rozvodové/ rozchodové situácie,

 • výchovné problémy, problémové správanie

 • zanedbávanie,

 • NRS

E) Opis cieľovej skupiny centra

Cieľovou skupinou centra sú deti vo veku od 0 do 18 a viac rokov umiestnené na základe:

 • nariadenia ústavnej starostlivosti,

 • nariadenia neodkladného opatrenia,

 • výchovného opatrenia,

 • na základe dohody s MD,

 • pobytovou formou pre dieťa na základe dohody.

Forma vykonávania opatrenia

Cieľová skupina

Pobytová

Deti vo veku 0 – 18 rokov na základe súdneho rozhodnutia v PNR alebo v SUS

Deti vo veku 0 – 18 rokov na dobrovoľnom pobyte na základe dohody v SUS alebo v skupine

Mladí dospelí vo veku 18 – 25 rokov na základe dohody po ukončení pobytového opatrenia súdu v skupine pre mladých dospelých, prípadne v SUS

Ambulantná

Deti vo veku 0 – 18 rokov

Mladí dospelí vo veku 18 – 25 rokov

Rodič, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízka osoba dieťaťa

Terénna

Deti vo veku 0 – 18 rokov

Rodič, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iná blízka osoba dieťaťa

F) Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre

Centrum nevykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 zákona č. 305/2005 pre:

 • deti, ktoré sú odkázané na opatrovateľskú, resp. ošetrovateľskú starostlivosť,

 • deti drogovo a inak závislé,

 • deti trpiace duševnými poruchami,

 • deti týrané alebo sexuálne zneužívané,

 • deti s poruchami správania.

Centrum so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately skončí vykonávanie opatrení ak rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa stará o dieťa, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nespolupracuje s centrom.

Centrum so súhlasom orgánu SPODaSK skončí vykonávanie opatrení, ak rodič dieťaťa alebo jeho ďalší príbuzní budú počas vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou pod vplyvom alkoholu, agresívni, prípadne bezdôvodne sa nebudú podieľať na spolupráci a zúčastňovať sa na plnení plánu vykonávaných opatrení.

G) Celkový počet miest v centre/ počet miest v jednotlivých budovách centra

Centrum má v súčasnosti schválenú nasledovnú štruktúru:

Schválená kapacita detí: od 01.11.2022 – 104 detí.

Počet zamestnancov: 82

Vnútorná štruktúra: centrum má 9 samostatne usporiadaných skupín a 1 bytový priestor pre mladých dospelých. Každá skupina vykonáva svoju činnosť v samostatnom rodinnom dome.

Miesto vykonávania opatrení pobytovou formou:

Počet samostatne usporiadaný skupín

9

Počet bytových priestorov pre MD

1

Počet profesionálnych náhradných rodičov

9

Počet miest:

Počet miest pre deti na samostatných skupinách spolu

83

Počet miest v bytovom priestore MD

3

Počet miest v PNR

18

Celkový počet miest v jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách resp. budovách:

Samostatne usporiadaná skupina

Kapacita v SUS na základe rozhodnutia súdu

na základe dohody s dieťaťom

SUS Pozdišovce 245

8

2

SUS Pozdišovce 246

8

2

SUS Laškovce 21

10

SUS Michalovce, 1. mája 22

9

SUS Zalužice 421

9

SUS Sliepkovce 195

8

SUS Sliepkovce 53

8

SUS Lastomír 390

9

SUS Ruská

10

SS MD Michalovce, Murgaša č. 9

3

 

H) Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra

CDR vykonáva svoju činnosť pobytovou formou. Starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia.

CDR má vytvorené priestorové podmienky pre starostlivosť o deti a mladých dospelých. Starostlivosť je poskytovaná deťom v 9 samostatne usporiadaných skupinách. V samostatne usporiadanej skupine v Laškovciach bol vytvorený samostatný priestor pre  skupinu mladých dospelých, ktorý bol k 01.11.2022 zrušený. Dôvodom bolo zabezpečenie prenájmu bytových priestorov pre 3 MD v Michalovciach, Ul. Murgaša 9. Starostlivosť o deti vo veku od 0 do 15 rokov je poskytovaná v 9 profesionálnych rodinách.

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 246

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v samostatnej rodinnej výstavbe na hlavnej ulici
v Pozdišovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a malým záhradným podpivničeným domčekom, ktorý slúži na uskladňovanie náradia. Pred domom sa nachádzajú okrasné stromy a kríky. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb na poschodí – 2 izby trojlôžkové a 1 štvorlôžková. Každá izba je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na poschodí sa nachádza sociálne zariadenie detí a miestnosť pre vychovávateľov. Na prízemí je kuchyňa, špajza, obývacia miestnosť, sociálne zariadenie pre detí, WC pre vychovávateľov, práčovňa, šatník. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z obývacej miestnosti je prístup do samostatnej miestnosti, ktorá sa využíva ako sklad ošatenia a obuvi.

Deti majú v rodinnom dome k dispozícii 2x WC – samostatné, vybavené umývadlom s teplou tečúcou vodou, 2 kúpeľne vybavené sprchami /sprchovacie boxy/+2 umývadlá. WC a kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny.

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 245

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v samostatnej rodinnej výstavbe na hlavnej ulici
v Pozdišovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom so suterénom. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a malým záhradným domčekom, ktorý slúži na uskladňovanie náradia. Pred domom sa nachádzajú okrasné stromy a kríky. Predný vchod vedie do chodbičky s vešiakovou stenou. Na prízemí sa nachádza kuchyňa so špajzou, z ktorej vedú dvere na terasu a záhradu. Oproti kuchyni sa nachádza otvorená hala s kozubom a televízorom. Na zníženej časti prízemia sa nachádza žehliareň, práčovňa, kúpeľňa (dve umývadla s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa, sprchovací kút a WC), samotné WC s umývadlom (teplá a studená voda), skladová miestnosť a plynová kotolňa. Na medziposchodí sa nachádza spálňa dievčat (4 postele), obývacia izba, kúpeľňa (umývadlo s teplou a studenou vodou, vaňa, oddelená sprcha ), samotné WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na najvyššom poschodí sú dve spálne (3 + 3 postele) a miestnosť pre vychovávateľov. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu.

Samostatne usporiadaná skupina Laškovce 21

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza pri hlavnej ceste v obci Laškovce č. 21. Jedna sa o samostatne stojací podpivničený, dvojpodlažný dom, situovaný individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží veľká záhrada s ovocnými stromami a hospodárskymi miestnosťami a garáž. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada s okrasnými stromami a kríkmi. Predný vchod vedie do chodby s vešiakovou stenou. Na prízemí sa nachádza kuchyňa z ktorej vedú dvere do obývačky a špajze, práčovňa (vaňa, WC), kúpeľňa (dva sprchovacie kúty, dve umývadla s tečúcou teplou a studenou vodou a WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. V pivnici sa nachádza kotolňa. Na poschodí sú 3 spálne (2 trojlôžkové a 1 štvorlôžková), v hale je priestor pre administratívnu prácu vychovávateľov. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Zadný vchod vedie do samostatnej bytovej jednotky pre mladých dospelých, ktorá je oddelená od samostatnej skupiny detí uzamknutými dverami.

Samostatne usporiadaná skupina Zalužice 412

Samostatná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na bočnej komunikácii v Zalužiciach č. domu 412. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami. Pred domom sa nachádza neoplotený priestor. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – jedna izba dvojlôžková, jedna trojlôžková a jedna štvorlôžková na 1. poschodí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Okrem spálni sa na 1. poschodí nachádza kúpeľňa s vaňou, 2 sprchovacie kúty a 2 WC, na prízemí 1 WC + umývadlo. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na prízemí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov, kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou, špajza a šatník. V suteréne sa nachádza práčovňa, sušiareň a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá vedie do prednej časti záhrady.

Samostatne usporiadaná skupina Michalovce Ul. 1. mája 22

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v rodinnej výstavbe na Ul. 1. mája 22 v Michalovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a zeleninovým políčkom. Pred domom sa nachádza priestor bez oplotenia s okrasnými stromami a kríkmi. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – dve izby trojlôžkové na 1. poschodí a jedna trojlôžková na prízemí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na 1. poschodí sa nachádza hala, kúpeľňa s vaňou a WC, na prízemí sú 2 sprchovacie kúty a 2 WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na poschodí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov. Na prízemí je kuchyňa, špajza, jedáleň, práčovňa. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá vedie do záhrady za domom. Pod terasou sú dvere, ktoré vedú do pivnice.

Samostatne usporiadaná skupina Lastomír č. 390

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na vedľajšej ceste v obci Lastomír
č. 390. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom s prístupom po miestnej komunikácií. Vzadu k rodinnému domu prináleží malá záhrada s ovocnými stromami a hospodárskymi budovami, ktoré sa využívajú ako sklady. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada.

Predný vchod vedie do chodbičky. Vľavo sa nachádza obývacia izba s kozubom. Z nej vedú dvere do malej miestnosti, ktorá slúži na odkladanie obuvi. Z malej miestnosti vedú zadné dvere na terasu a dvere do kotolne. Na prízemí sa nachádza kuchyňa so špajzou, hala s jedálenským stolom, práčovňa, kúpeľňa (vaňa, WC, 2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou). Na poschodí sú 3 spálne (4 + 3 + 2 postele), kúpeľňa (2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa, WC a sprchovací kút), miestnosť pre vychovávateľov so samostatným WC, umývadlom (teplá a studená voda) a sprchovacím kútom. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene.

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 195

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza pri hlavnej ceste v obci Sliepkovce č. 195. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom so suterénom, situovaný na začiatku obce smerom od Michaloviec s prístupom po miestnej komunikácií. Vzadu k rodinnému domu prináleží veľká záhrada s ovocnými stromami a volejbalovým ihriskom. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada s okrasnými stromami a kríkmi. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – dve izby trojlôžkové a jedna dvojlôžková. Dve izby sa nachádzajú na 1. poschodí (troj a dvojlôžková) a jedna trojlôžková izba sa nachádza na prízemí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na 1. poschodí sa nachádza sociálne zariadenie pre osobnú hygienu detí (WC a 2 sprchovacie kúty) a dva šatníky. Na prízemí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov, kuchyňa, špajza, spoločenská miestnosť, sociálne zariadenie pre osobnú hygienu detí (kúpeľňa s vaňou a WC, WC pre vychovávateľov). Kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá je od záhrady oddelená dreveným plotom. Z terasy je prístup do práčovne, pri ktorej sa nachádza garáž.

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 53

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na bočnej komunikácii v Sliepkovciach 53. Jedna sa o samostatne stojací podpivničený jednopodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami. Pred domom sa nachádza oplotená záhradka s okrasnými stromami a kríkmi. Predný vchod vedie do chodbičky, z ktorej vedú dvere do samostatného WC s umývadlom. Na prízemí sa nachádza hala s kozubom, kuchyňa z ktorej vedú dvere do špajze a 1 štvorlôžková spálňa. Z haly vedie zadný vchod do záhrady. Druhé dvere z haly vedú do pivničných priestorov a do práčovne, kde sa nachádzajú dva sprchovacie kúty, samostatné WC a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. V pivničných priestoroch sa nachádza kotolňa, sušiareň, šatne. Na vyvýšenom prízemí sú dvojlôžkové spálne, obývačka, miestnosť pre vychovávateľov, WC a kúpeľňa (2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa). Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene.

Samostatne usporiadaná skupina Ruská 32

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza na hlavnej ceste v obci Ruská 32. Jedná sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a volejbalové ihrisko. Pred domom sa nachádza oplotená záhradka s okrasnými stromami a kríkmi.

Dom má dva vchody. Bočný vchod na prízemí. Vľavo je šatňa, v pravo kotolňa. Z kotolne vedú dvere do dvora. Za šatňou sa nachádza sušiareň. Oproti sušiarni sa nachádza práčovňa, WC, vaňa a umývadlo. Hlavný vchod je z ulice, nachádza sa na 1 poschodí a vedú k nemu schody. Vpravo sa nachádza kuchyňa. Vľavo miestnosť pre vychovávateľov a obývacia izba. Na konci chodby je špajza a kúpeľňa, WC, umývadlo a sprchovací kút. Oproti obývačke sa nachádza schodište, ktoré vedie na
2 poschodie i na prízemie. Na druhom poschodí sú spálne deti (4+3+3). Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Pri schodišti vpravo je kúpeľňa, WC, umývadlo a 2 sprchovacie kúty. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene. 

Bytový priestor mladých dospelých (MD)

Od 01.11.2022 pre 3 MD boli zabezpečené bytové priestory v prenajatom byte v Michalovciach, U. Murgaša 9, 1 poschodie ( 2 nadzemné podlažie ) je to 2-izbový byt (č.17) s príslušenstvom v celkovej výmere 50,66 m2.

Predsieň: (koberec, vešiaková stena s botníkom)

Kuchyňa: kuchynská linka; páková batéria; nerezový drez; svietidlo; stôl; 3 ks stoličiek; plynový sporák s príslušenstvom, chladnička s mrazničkou, taniere – hlboké, plytké, dezertné, 24-dielny príbor, rýchlo varná kanvica, sadá hrncov, kastróly, panvice, poháre, hrnčeky, cedidla, sitka, naberačky a varechy;

1 izba (rozmerovo menšia): skriňa samostatne stojatá, váľanda čalúnená s úložným priestorom, svietidlo, posteľ, písací stolík, stolička k písaciemu stolu, koberec 1×2 m;

2 izba (rozmerovo väčšia): komoda s policami, televízny stolík s policami, polička na stenu, svietidlo, pohovka+2 kresla, konferenčný stolík, koberec, posteľ, koberec 1,3×1,7 m;

Kúpeľňa: umývadlo s pákovou batériou, vaňa s pákovou batériou a sprchou, uzáver odtoku a umývadla po 1 kuse, zrkadlová policová skrinka, automatická práčka;

WC: Combi WC zostava + misa s doskou, plastový uzáver rozvodov vody, otváracie dvierka, vodomer.

Rodinný dom na Ul. F. Kubača 7, Michalovce 

V rodinnom dome na Ul. F. Kubača 7 v Michalovciach sa nachádza riaditeľstvo CDR. V priestoroch domu je pracovňa riaditeľky, vedúcej úseku starostlivosti, kancelárie ekonomického úseku, odborného tímu, sociálnych pracovníčok a údržby.

Na poschodí má kanceláriu pani riaditeľka, vedúca ekonomického úseku, mzdová a personálna pracovníčka, majetkárka a ekonomická pracovníčka. Nachádza sa tu miestnosť registratúry, sociálne zariadenie.

Na prízemí má kanceláriu vedúca úseku starostlivosti. V 1 miestnosti pracujú 2 psychologičky a 2 špeciálne pedagogičky. Štyri sociálne pracovníčky taktiež pracujú v 1 kancelárii. Nachádza sa tu sociálne zariadenie a spoločenská miestnosť, kde sa realizujú porady, uvoľňujú sa deti.

V suteréne domu majú svoje priestory 4 údržbári, nachádza sa tu kuchynka, skladové priestory, archív, kotolňa. Jedna miestnosť je určená pre prácu psychológa s dieťaťom. Nachádza sa tu taktiež sociálne zariadenie, garáž a pivnica. 

I) Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov

Počet a štruktúra zamestnancov priameho kontaktu a zamestnancov odborného tímu

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

vedúca úseku starostlivosti

1

   

1

vychovávateľ

26

 

12

5

9

pomocný vychovávateľ

19

1

16

1

1

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

9

 

9

  

sociálny pracovník

4

   

4

špeciálny pedagóg

2

   

2

psychológ

3

   

3

psychológ pre ambulantnú/terénnu formu

1

   

1

sociálny pracovník pre ambulantnú/terénnu formu

4

   

4

profesionálny náhradný rodič

9

 

8

 

1

Na samostatne usporiadaných skupinách zabezpečujú starostlivosť o deti vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 245

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

  

vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 246

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

  

vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Laškovce 21

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

1

 

vychovávateľ

2

 

1

 

1

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Lastomír 390

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

   

1

vychovávateľ

2

  

2

 

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 195

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

   

1

vychovávateľ

2

  

 

2

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Michalovce

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

  

vychovávateľ

2

   

2

pomocný vychovávateľ

2

 

1

1

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Zalužice 412

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

  

1

 

vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ

2

 

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 53

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

  

vychovávateľ

2

  

1

1

pomocný vychovávateľ

2

 

1

 

1

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Samostatne usporiadaná skupina Ruská 32

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

 

1

vychovávateľ

1

 

1

  

pomocný vychovávateľ

3

1

2

  

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

  

Zloženie odborného tímu

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

sociálny pracovník

4

   

4

špeciálny pedagóg

2

   

2

psychológ

2

   

2

Zloženie tímu pre ambulantnú a terénnu formu práce

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

  

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

sociálny pracovník

4

   

4

psychológ

1

   

1

Odborné služby externých subjektov : ADD a ADHD, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami.

CDR aktívne spolupracuje so všetkými školskými a predškolským zariadeniami, ktoré naše deti

navštevujú. Ďalej spolupracuje s rôznymi organizáciami a subjektmi, ktorých si prizýva k spolupráci podľa potreby

Názov subjektu

Odborný tím subjektu

Odborné služby

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Michalovce a Sobrance

psychológ,

špeciálny pedagóg

Zabezpečuje preventívnu starostlivosť o deti predškolského veku, psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a terapiu u žiakov so špecifickými poruchami učenia, pozornosť venuje školskej pripravenosti dieťaťa

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Michalovce

špeciálny pedagóg, psychológ, soc. pracovník

Poskytuje diagnostické, rediagnostické, špeciálno-pedagogické služby

Ambulancia klinickej psychológie Michalovce, Trebišov

klinický psychológ

Terapia, diagnostika

Ambulancia detskej psychiatrie Michalovce

pedo-psychiater

Ambulantné poskytovanie špecializovanej liečebno- preventívnej starostlivosti

Psychiatrická nemocnica Michalovce

psychiater,

psychológ

Poskytovanie špecializovanej liečebno -preventívnej starostlivosti pediatrických pacientov s psychotickými poruchami, afektívnymi poruchami, s poruchami správania a emotivity, psychosomatické poruchy

Detská psychiatrická liečebňa Hraň

lekári,

psychológ,

sociálny pracovník

Zabezpečuje diagnostiku a zdravotnú starostlivosť so zameraním na psychické poruchy a duševné choroby detí

Domov na pol ceste – Prešov

sociálni pracovníci

Príprava mladých dospelých z detského domova na osamostatnenie

Zemplínske osvetové stredisko a hvezdáreň Michalovce

lektori

Prevencia

Polícia Michalovce

preventívne programy,

práca s deťmi

Preventívne programy

Stredisko evanjelickej diakonie „ Útulok dom na polceste“ Veľký Slavkov

sociálni pracovníci

Pokračovanie príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

LVS Ľubochňa

sociálny pracovník

psychológ

ADD a ADHD, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami.

Dorka Košice, n.o.

sociálny pracovník

Pokračovanie príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

Komunitné centrum Drahuškovo

sociálni pracovníci

Príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

J) Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

Program centra je zverejnený na webovej stránke CDR, na informačnej tabuli v kmeňovej budove CDR, samostatne usporiadaných skupinách. Centrum oboznámi s programom rodičov a ďalšie fyzické osoby ústnou formou, pri osobnej návšteve centra. Informácie môžu byť sprostredkované prostredníctvom obcí a iných organizácií, napr.: ÚPSVaR, a prostredníctvom terénnych pracovníkov. Pri prijatí klienta do centra sa osoba, ktorá ho prijíma – sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ, profesionálny náhradný rodič, klientovi predstaví, pomôže dieťaťu pri orientácií v danej situácií a naladí dieťa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Ukáže mu jeho osobný priestor a postupne ho zoznámi s členmi skupiny, pričom dbá na citlivý, veku primeraný spôsob prijatia dieťaťa a zabezpečenie fyziologických potrieb. Rešpektuje názor dieťaťa pri ponechaní si osobných vecí, ktoré si dieťa prinieslo so sebou. Následne oboznamuje dieťa so základným fungovaním skupiny. Celý proces prijatia dieťaťa je prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Odborní tím v spolupráci s vychovávateľmi a profesionálnymi náhradnými rodičmi oboznamuje deti o všetkých dôležitých skutočnostiach. Poskytujú sa im informácie a upevňujú zručnosti vo vybraných oblastiach, realizuje sa tréning sociálnych a komunikačných zručností v oblasti nadväzovania vzťahov, schopnosti spolupracovať a pracovať v tíme, regulovať vlastné správanie a byť zaň zodpovedný, pochopenie a identifikácia pocitov, schopnosti uvedomiť si ich a spracovať ich, argumentácia a obhajoba vlastného názoru, tolerancia názoru iných; aktivity zamerané na praktické témy – finančná gramotnosť, hľadanie si práce, ubytovania, význam vzdelania, osobné plánovanie; prevencia sociálno – patologických javov (drogové a iné závislosti, sexuálna výchova, obchodovanie s ľuďmi, kriminalita, šikanovanie, kyberšikanovanie, sexuálne násilie; aktivity zamerané na zdravý životný štýl (správna životospráva, starostlivosť o vlastné telo, starostlivosť o duševné zdravie); výchova k manželstvu a rodičovstvu (sexualita, partnerské vzťahy, výber partnera, riešenie konfliktov, plánované rodičovstvo); plán osamostatnenia na základe rozhovorov s dieťaťom; poradenstvo zamerané na zvládanie odchodu z CDR – vedenie podporných dialógov, rozhovory o očakávaniach, možnostiach, potrebách a obavách z osamostatnenia sa.

Centrum neodovzdá dieťa rodičovi alebo blízkej osobe v prípade že:

• je pod vplyvom návykových látok

• neboli ešte prešetrené bytové podmienky v domácnosti

• ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony

• prejavuje známky choroby

• dieťa sa z posledného pobytu vrátilo v zanedbanom stave

Celý proces prijatia dieťaťa musí byť prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Pristupuje k dieťaťu s rešpektovaním jeho životného príbehu a celkovej anamnézy.

K) Opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

U každého novoprijatého dieťaťa je odbornými zamestnancami realizovaná diagnostická činnosť /psychológ, špeciálny pedagóg/, následne u detí do 3 rokov je realizovaná rediagnostika, u ostatných detí podľa potreby. Výchovná činnosť je realizovaná vychovávateľmi v  samostatne usporiadanej skupine. Sociálne a psychologické poradenstvo je realizované sociálnymi pracovníčkami a psychológom, a je zamerané na prácu s deťmi ako aj s ich rodinami. Preventívne programy a programy zamerané na prípravu na osamostatnenie sú realizované odborným tímom. Komunity 1x mesačne sú realizované odborným tímom v samostatne usporiadanej skupiny.

Pri aplikácii odborných metód sú zapájané aj iné odborné subjekty – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, klinickí psychológovia, terapeuti, lekári, školy, predškolské zariadenia, akreditované subjekty.

Sociálna práca

V centre sa v rámci pobytových opatrení okrem psychologickej starostlivosti, výchovnej činnosti a špeciálno-pedagogickej starostlivosti zabezpečuje aj sociálna práca s dieťaťom a jeho rodinou.

Prvý kontakt s dieťaťom pred umiestnením do centra:

 • kontakt a získanie základných informácií orgánom SPODaSK prostredníctvom sociálnej správy o dieťati,

 • zaevidovanie vo VISU – rezervácia

 • získanie doplňujúcich informácií od spolupracujúcich subjektov, napr. terénnej sociálnej práce, obce, školského zariadenia,

 • návšteva v rodine dieťaťa pred umiestnením v centre: oboznámenie sa s prostredím dieťaťa, citlivá príprava dieťaťa na umiestnenie v centre, poskytnutie informácií dieťaťu, rodičom, alebo osobe, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa o zariadení, do ktorého bude umiestnené, o právach a povinnostiach v zariadení, o možnostiach udržiavania kontaktov a to formou písomnou, telefonickou, osobnými návštevami, pobytmi v prirodzenom prostredí, formou sociálnych sietí, zistenie záujmov a záľub, spoznanie názoru dieťaťa na odlúčenie od rodiny

 • zasadnutie a koordinácia s odborným tímom a príslušnými pracovníkmi centra (interná komunikácia), analýza prípadu: oboznámenie sa so sociálnou správou orgánu SPODaSK, zadelenie dieťaťa do SUS alebo PNR, zohľadnenie súrodeneckých väzieb dieťaťa, oboznámenie zodpovedných pracovníkov v SUS, PNR, kde bude dieťa umiestnené so sociálnou správou orgánu SPODaSK, prípadne iných inštitúcií, v ktorých dieťa je umiestnené

Prvý kontakt s dieťaťom:

 • príprava na príchod dieťaťa do centra

 • prijatie dieťaťa do centra za účasti psychológa, sociálneho pracovníka, sprevádzajúceho vychovávateľa SUS alebo PNR. Prihliada sa na stav a záujem dieťaťa s cieľom eliminovať stres u dieťaťa

 • rozhovor s dieťaťom (podľa veku, mentálnej úrovne) o jeho predstavách a kontakte s rodinou, o udržiavaní kontaktov so súrodencami, o zaradení do SUS

 • oboznámenie dieťaťa o režime centra, o jeho právach, povinnostiach, pravidlách, zásad ochrany

 • prevzatie príslušných dokladov: neodkladné opatrenie, prípadne rozsudok o nariadení ÚS, rodný list dieťaťa, sociálnu správu o osobných a rodinných pomeroch dieťaťa. Z hľadiska praxe to súčasťou dokumentácie môžu byť aj preukaz poistenca, zdravotná dokumentácia, lieky, vysvedčenie

 • zabezpečenie preventívnej lekárskej prehliadky,

Po prijatí dieťaťa:

 • vyradenie z rezervácie vo VISU, zaevidovanie vo vyťaženosti

 • založenie povinnej spisovej dokumentácie o dieťati, vedenie záznamov o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa, kontakty s rodinou, blízkou osobou, pobyt dieťaťa mimo centra, atď.

 • zapísanie dieťaťa do kmeňovej knihy centra

 • pri prvej návšteve rodičia, príbuzného, blízkej osoby poskytnutie informačného poradenstva (predstavenie centra – adresa, kontaktné telefónne čísla centra, SUS, kde je dieťa zaradené, mená vychovávateľov, ktorí sa o dieťaťa starajú), poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach stretávania sa s dieťaťom, návštevy dieťaťa v domácom prostredí rodiny, širšej rodiny, súhlas alebo nesúhlas pobytu dieťaťa mimo zariadenia, príspevok na stravu dieťaťa

 • oznámenie (do 3 dní) o prijatí dieťaťa príslušnému ÚPSVaR, okresnému súdu, obci a biologickým rodičom

 • prípadová konferencia za účelom zostavenia „Plánu sociálnej práce s dieťaťom v zariadení výkonu rozhodnutia súdu“ za účasti rodičov, obce, ÚPSVaR, iných zainteresovaných osôb, subjektov do 2 týždňov

 • fotografia dieťaťa pre potreby centra

 • sociálna diagnostika: vypracovanie sociálnej anamnézy dieťaťa, ktorá je predovšetkým zameraná na mapovanie situácie a sociálneho prostredia, v ktorom dieťa žilo, s ktorými ľuďmi bolo a je v kontakte, aké má s nimi vzťahy atď. Sociálny pracovník získava informácie priamo od dieťaťa, od rodinných príslušníkov a odborníkov, ktorí dieťa mali v starostlivosti. Táto etapa je zameraná na zorganizovanie prípadovej konferencie za účelom získania komplexných informácií a dohody o postupe riešenia problému. Výsledkom je vypracovanie spoločného plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vrátane stanovenia konkrétnych cieľov a úloh smerujúcich k riešeniu aktuálnej situácie dieťaťa. V prípade vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou je vypracovaná písomná dohoda.

 • sociálny pracovník sprostredkúva, udržiava, podporuje, nadväzuje kontakty dieťaťa s biologickou rodinou (rodičia, súrodenci, starí rodičia), širšou rodinou,  blízkymi osobami. Podieľa sa na vykonávaní opatrení zamerané na úpravu rodinných a sociálnych pomerov. Sprevádza a podporuje dieťa, poskytuje poradenstvo nielen dieťaťu, ale aj rodičovi napr. v oblasti finančnej gramotnosti, nácvikom uchádzania sa zamestnanie (písanie žiadosti o zamestnanie, motivačný list), vybavovanie úradných záležitostí (dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, riešenie splácania dlhov atď.).

 • príprava dieťaťa na NRS – oboznámenie s formami NRS – pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť (zverenie dieťaťa blízkej osobe), osvojenie

 • vyhodnotenie plánu sociálnej práce – sledovanie naplnenia stanoveného cieľa: sanácia rodiny, zverenie do NRS,NOS, príprava na osamostatnenie

 • príprava na ukončenie ústavnej starostlivosti: návrat do biologickej rodiny, zverenie do NRS – pestúnskej starostlivosti, adopcia, zverenie do NOS, dosiahnutie veku plnoletosti

Súhrn odborných metód

 • stretnutie rodinného kruhu,

 • poradenstvo (informačné, sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické, zdravotné),

 • edukácia rodičovských zručností,

 • dlhodobé sprevádzanie klienta,

 • prípadové konferencie (tvorba sociálneho plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou),

 • distribúcia klienta,

 • spolupráca s externými odborníkmi,

 • diagnostika (sociálna, psychologická, špeciálno-pedagogická, zdravotná),

 • skupinové stretnutia (komunity, SPV).

Psychologická pomoc a starostlivosť

Psychológ pracujúci v zariadení centra realizuje a zodpovedá za nasledovné činnosti:

Proces prijatia a adaptačné obdobie klienta

Odborná psychologická diagnostika:

 • vstupná odborná psycho-diagnostika (najneskôr do 4 týždňov od príchodu klienta do zariadenia)

 • opakovaná odborná psycho-diagnostika (len v prípade zmeneného psychického a emočného stavu klienta alebo na žiadosť inej inštitúcie, ktorá je oprávnená psycho-diagnostiku žiadať)

Individuálna práca psychológa sa v zariadení centra zahŕňa:

 • skríning psychického a emočného stavu klienta

 • psychologické poradenstvo klientom

 • psychologické poradenstvo pre biologických rodičov a príbuzných

 • psychologická práca s profesionálnymi rodinami

 • konzultačno – poradenská činnosť pre zamestnancov centra

 • príprava klienta do náhradného rodinného prostredia

 • psychologické poradenstvo pre náhradných rodičov v procese nadväzovania vzťahu s klientom

 • v prípade potreby použitie psycho-diagnostických metód pri výberovom konaní uchádzača o zamestnanie

 • príprava klienta na rôzne druhy premiestnenia

 • psychologická práca s mladým dospelým klientom

Skupinová práca psychológa v zariadení centra zahŕňa:

 • preventívne programy

 • sociálno-psychologické výcviky

 • rodinné a párové poradenstvo

 • komunitné stretnutia samostatne usporiadaných skupín

Psychológ vypracováva ročne plán psychologickej starostlivosti o klienta a to na základe odbornej psycho-diagnostiky klienta alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií,
z porád zariadenia a pod. Plán psychologickej starostlivosti sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka, zvyčajne od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka a tento plán je súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Z plánu psychologickej starostlivosti o klienta vyplynú konkrétne úlohy pre prácu psychológa
s klientom. Na základe potrieb klientov určí psychológ intenzitu individuálnych, prípadne skupinových sedení s klientom. Psychológ realizuje psychologické postupy buď sám, prípadne ich zabezpečí externým odborníkom (napr. ak odporučí potrebu psychoterapeutických sedení a nie je absolventom psychoterapeutického výcviku).

Pri každej zvolenej psychologickej činnosti si psychológ uvedie cieľ, ktorý danou aktivitou chce u klienta dosiahnuť. Či sa stanovený cieľ práce s klientom podarilo dosiahnuť, alebo nie, zhodnotí každý psychológ vo vyhodnotení plánu psychologickej starostlivosti o klienta.

Iné pracovné činnosti psychológa v zariadení SPODaSK

Psychológ v zariadeniach SPODaSK môže vykonávať ďalej nasledujúce pracovné činnosti súvisiace s jeho kompetenciami:

 • prípadové konferencie a stretnutia rodinného kruhu podľa potreby

 • sprevádzanie klienta k inému odborníkovi, špecialistovi len v odôvodnenom prípade

 • účasť na poradách zariadenia

 • štúdium spisovej dokumentácie

 • štúdium odbornej literatúry k prípadu

 • spracovanie záznamov a psychologických správ

 • účasť na metodických stretnutiach

 • účasť na konferenciách

Špeciálnopedagogická starostlivosť

a) Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím,
s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami
a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom klientov, záujemcom o náhradnú starostlivosť, pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, zamestnancom centra, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klientov.

b) Špeciálny pedagóg pracujúci v zariadení centra realizuje a zodpovedá za nasledovné činnosti:

 • špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,

 • špeciálnopedagogické poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc zamestnancom centra, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klienta; poskytovanie odbornej pomoci klientom pri riešení výchovných a vzdelávacích ťažkostí,

 • špeciálnopedagogická intervencia špeciálneho pedagóga v centre,

 • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť klientom so ŠVVP špeciálnu edukáciu, špeciálnu stimuláciu, korekciu, reedukáciu, kompenzáciu,

 • depistáž, včasná detekcia a intervencia problémov klienta, dispenzarizácia,

 • špeciálnopedagogická prevencia a osveta,

 • profesionálna orientácia – špeciálny pedagóg v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky zisťuje záujmy, želania a individuálne dispozície klienta na profesiu, mieru informovanosti o zvolenej profesii, možných kontraindikácií a pod. Poskytuje informácie o profesii a vedie klienta
  k reálnemu sebahodnoteniu vo vzťahu k požiadavkám vyplývajúcim z danej profesie,

 • poskytuje komplexný poradenský servis klientom, ich rodičom a pracovníkom zariadenia počas celej školskej dochádzky, poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania a v oblasti špecifických vzdelávacích potrieb klienta,

 • úloha špeciálneho pedagóga – klient v sanačnom procese, špeciálny pedagóg zabezpečí
  v spolupráci s rodičom primerané vzdelávanie a plynulý prechod do školy v mieste bydliska pred odchodom klienta zo zariadenia centra a zabezpečí klientovi adekvátnu starostlivosť (špeciálnopedagogickú, logopedickú a pod.) v mieste bydliska. Rodičovi poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie v súvislosti s prípravou na vyučovanie,
  o možnostiach ďalšieho vzdelávania klienta, ako aj o jeho špecifických potrebách. Podľa možnosti a záujmu zapája rodiča do školských a mimoškolských aktivít, príp. poskytuje rodičovi možnosť absolvovať s klientom vyšetrenie v CPPPaP, CŠPP alebo v inej inštitúcii podľa potrieb klienta,

 • individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga v procese osamostatnenia sa klienta, konzultácie a poradenská činnosť. Celý proces prijatia dieťaťa musí byť prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Pristupuje k dieťaťu s rešpektovaním jeho životného príbehu a celkovej anamnézy.

L) Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách

Výchovná činnosť v SUS je realizovaná na základe mesačných plánov, ktoré vypracovávajú každý mesiac denní vychovávatelia. Pri tvorbe plánu sa vychádza z individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa a úloh ročného plánu kooperujúcich s ročnými obdobiami, rôznymi sviatkami. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích aktivít sa prihliada na vek deti, ich individuálne schopnosti, záujmy, potreby, zloženie skupiny. Výchovná činnosť sa plánuje a realizuje prostredníctvom tematických oblasti výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedná, esteticko-výchovná, telovýchovná, športová, rekreačná, zdravotná). Výchovné pôsobenie sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v rámci všetkých tematických oblastí výchovy s dôrazom na samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť, efektívnu komunikáciu, tvorivosť, toleranciu, rozvoj praktických zručnosti. Výchovná činnosť je plánovaná tak, aby sa v priebehu dňa striedali relaxačné činnosti s edukačnými, rekreačnými, záujmovými činnosťami, ako aj s činnosťami súvisiacimi s chodom domácnosti. Pri každej výchovnej činnosti je potrebné pomenovať zodpovednú osobu, časový horizont a spôsob uskutočnenia plánovanej činnosti. Počas pracovných a školských dní v dopoludňajších hodinách v prípade potreby vychovávatelia absolvujú s deťmi lekárske vyšetrenia a kontroly v odborných ambulanciách. V popoludňajších hodinách je činnosť zameraná hlavne na školské povinnosti. K plánovaným edukačným aktivitám počas školského roka patrí príprava na vyučovanie, ktorá sa realizuje formou individuálnej prípravy, a tiež formou didaktických hier, ktoré sú preferované prevažne u mladších detí. Staršie deti sú vedené v príprave na vyučovanie k autonómnosti. Pravidelnú zložku popoludňajšej činnosti tvoria kreatívne činností, rekreačné činností, športovo – pohybové hry, zábavno-spoločenské hry, záujmové krúžky, vychádzky spojené s nákupmi osobných potrieb a iné. Súčasťou výchovnej činnosti je aj vykonávanie rôznych domácich prác, príprava jedál podľa vopred zostaveného jedálneho lístka a podávanie stravy. Po večernej hygiene a prípravy detí na spánok prebiehajú v SUS individuálne činnosti podľa záujmu detí (počúvanie hudby, sledovanie TV programu, čítanie kníh a iné.,). V čase víkendov sa výchovná činnosť plánuje a realizuje prevažne formou voľných hier, hrových činnosti, voľnočasových aktivít. Pri plánovaní voľnočasových aktivít vychovávatelia vychádzajú zo záujmov a individuálnych potrieb deti, podporujú a rozvíjajú ich talent, samostatnosť, tvorivosť, poskytujú deťom priestor pre sebarealizáciu. Pri realizácii konkrétnych činnosti v SUS sa preferuje individuálny prístup, uplatňovanie motivačných, aktivizujúcich a zážitkových metód a foriem práce.

Hlavné ťažisko pri plánovaní výchovnej činnosti v samostatne usporiadanej skupine tvorí plán výchovnej činnosti s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a biologickou rodinou a plán starostlivosti o dieťa (plán psychologickej starostlivosti o dieťa, plán psychologickej starostlivosti o dieťa). Plán je mesačne vyhodnocovaný na pravidelných pracovných poradách jednotlivých samostatných skupín s odborným tímom.

M) Uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou

Opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou sa vykonávajú od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 18:00. V prípade potreby zo strany rodiny aj počas víkendu. Zamestnanci využívajú pružný pracovný čas. Ambulantná a terénna forma sa realizuje v prenajatých priestoroch.

Pracovná doba:

pondelok: 07,00 – 15,00

utorok: 07,00 – 15,00

streda: 07,00 – 15,00

štvrtok: 07,00 – 15,00

piatok: 07,00 – 15,00

V mimopracovnom čase (sobota-nedeľa) je pracovná doba na základe dohody a v súlade so Zákonníkom práce.

Vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou je podľa potrieb dieťaťa a jeho rodiny.

N) Opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou.

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, ktoré smerujú k naplneniu hlavného cieľa odbornej práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími fyzickými osobami. Tento cieľ určí orgán SPODaSK a centrum spoločne, pri prijatí dieťaťa do centra na pobytové opatrenie súdu najneskôr v lehote dvoch týždňov od umiestnenia dieťaťa v zariadení. Cieľ je výstupom odbornej metódy práce/prípadovej konferencie. Cieľ je možné na základe vyhodnotenia prijatých opatrení a úloh zmeniť, avšak nie skôr ako po dvoch mesiacoch. Okrem určeného cieľa odbornej práce obsahuje kontaktné údaje na koordinátorov plnenia plánu a úloh na strane centra ako aj na strane orgánu SPODaSK.

Čiastkové plány individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ktoré nadväzujú na jeho hlavný cieľ sú :

 1. plán sociálnej práce,

 2. plán výchovnej práce s dieťaťom,

 3. hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,

 4. hlavné úlohy špeciálnopedagogickej činnosti špeciálneho pedagóga centra,

 5. plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí, najmä
  v procese sanácie.

Podkladom pre vypracovanie čiastkových plánov je komplexná diagnostika dieťaťa (sociálna, zdravotná, psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická) a jeho rodiny, vrátane výstupov
z úvodnej prípadovej konferencie, na ktorú sú prizvané všetky blízke osoby v živote dieťaťa.

Organizovanie prípadových konferencií, plánovanie sociálnej práce a jej vyhodnocovanie v centre vykonáva sociálny pracovník. Plán sociálnej práce sa vyhodnocuje s ohľadom na stanovenie termínov v pláne, najneskôr však o šesť mesiacov od jeho vypracovania, resp. posledného vyhodnotenia.

Plán sociálnej práce obsahuje

a) mieru ohrozenia dieťaťa určenú orgánom SPODaSK

b) zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,

c) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce podieľali,

d) ciele sociálnej práce v centre,

e) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov

f) kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,

g) výsledok prehodnotenia plnenia úloh,

h) výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,

i) ďalšie rozhodujúce skutočnosti,

j) súčasťou plánu sociálnej práce je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania.

Plán výchovnej práce s dieťaťom vypracúva na obdobie jedného mesiaca vychovávateľ/ profesionálny náhradný rodič v spolupráci v prvom rade s dieťaťom, so psychológom, so sociálnym pracovníkom a so špeciálnym pedagógom. Plán je vypracovávaný na začiatku kalendárneho mesiaca na obdobie daného mesiaca. Začiatkom nasledujúceho mesiaca je spoločne vyhodnotený a súčasne je vypracovaný plán na ďalší mesiac. Najdôležitejším článkom pri tvorbe plánu je dieťa a vychovávateľ. Plán vychádza z aktuálnej situácie v ktorej sa dieťa nachádza a z polročného plánu. Plán sa prispôsobuje individuálne rozumovej vyspelosti a veku dieťaťa. Je tvorený z konkrétnych, zrozumiteľných a splniteľných úloh, ktoré umožňujú napredovať dieťaťu podľa jeho možností. Spoluúčasť dieťaťa na tvorbe plánu je veľmi dôležitá. Umožňuje dieťaťu vyjadriť svoj názor a participovať na vlastnom rozvoji. Pri tvorbe plánu sa pracuje na princípe: „Spoznaj svoje silné a slabé stránky dieťaťa“, víziu do budúcnosti, zvládanie aktuálnych úloh, ciele a kroky ako ich dosiahnuť. Vyhodnotené plány výchovnej práce odovzdáva koordinátor samostatnej usporiadanej skupiny/profesionálny náhradný rodič sociálnemu pracovníkovi najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Plán výchovnej činnosti s dieťaťom do 6 rokov:

    1. Jemná motorika

    2. Hrubá motorika

    3. Adaptívne správanie

    4. Reč

    5. Sociálne správanie

Plán výchovnej činnosti s dieťaťom nad 6 rokov:

       1. Zručnosti a starostlivosť o seba

 1. Školský a mentálny vývin (príprava do školy)

 2. Sociálne zručnosti, správanie

 3. Záujmová a rekreačná činnosť (talent a voľný čas)

 4. Oblasť emocionality, vzťah k sebe, k iným

 5. Oblasť spolupráce s rodinou dieťaťa

 6. Oblasť spolupráce s osobami blízkymi dieťaťa

 7. Oblasť zdravotnej starostlivosti

Plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí, najmä
v procese sanácie, obsahuje úlohy pre rodiča a úlohy pre dieťa. Plán vypracováva vychovávateľ, ktorý má dieťa v individuálnej starostlivosti, prípadne koordinátor samostatnej usporiadanej skupiny alebo PNR. Po skončení krátkodobého pobytu rodičia zhodnotia plnenie úloh v časti na to určenej
a dokument odovzdajú službukonajúcemu vychovávateľovi alebo PNR, ktorý tento plán vyhodnotí
a zhodnotenie zapíše do časti na to určenej.

Hlavné úlohy psychologickej činnosti pri napĺňaní cieľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracováva a spravidla v šesť mesačných intervaloch vyhodnocuje psychológ centra.

Hlavné úlohy špeciálnopedagogickej činnosti pri napĺňaní cieľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracováva a spravidla v šesť mesačných intervaloch vyhodnocuje špeciálny pedagóg centra.

Uvedené plány a hlavné úlohy starostlivosti poskytovanej odbornými zamestnancami centra sú zdieľané v spoločnom úložisku dokumentov, čím je zabezpečená aktuálna informovanosť všetkých zúčastnených zamestnancov centra. V písomnej podobe sú súčasťou dokumentácie dieťaťa. Komplexné zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny sa realizuje spravidla po šiestich mesiacoch, pričom štandardným obdobím sú mesiace január a júl.

Plán výchovnej práce a hlavné úlohy starostlivosti poskytovanej odbornými zamestnancami pri novoprijatom dieťati sa vypracovávajú po ukončení vstupnej diagnostiky. Vstupná diagnostika musí byť vypracovaná od prijatia dieťaťa najneskôr do dvanástich týždňov. Prvé komplexné zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny sa realizuje v najbližšom štandardnom období v mesiacoch január alebo júl.

Celkové mesačné vyhodnotenie: slúži ako zhrnutie celého mesiaca.

1) Špeciálny pedagóg participuje podľa potreby na pláne výchovnej práce s dieťaťom, ktorý sa vyhodnocuje jedenkrát mesačne. Prostredníctvom vyhodnocovania plánu dostáva spätnú väzbu od pedagogických zamestnancov a profesionálnych rodičov o tom:

 • ako sa realizujú ich odporúčania pre prácu s dieťaťom,

 • v čom sa dieťa prejavuje stabilne,

 • čo ešte treba u dieťaťa rozvíjať,

 • ako reaguje na terapiu/poradenstvo,

 • ako sa prejavuje v bežných situáciách,

 • aké sú jeho vzťahy (k súrodencom, rodičom, iným osobám), emočné reakcie a pod.

Na základe týchto spätných väzieb, svojho pozorovania a záverov zo stretnutí s dieťaťom vypracováva ďalšie odporúčania, ktoré sú podkladom pre tvorbu plánu výchovnej práce s klientom a overuje ich plnenie.

Špeciálny pedagóg im pomáha aj zodpovedne sa rozhodovať pri návrhoch na premiestnenie dieťaťa do iného zariadenia.

2) Odborní zamestnanci sú povinní každý rok vypracovať plán individuálnej starostlivosti o dieťa, a to na základe odbornej psychodiagnostiky dieťaťa alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií, z porád zariadenia a pod.

Plán sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka, zvyčajne od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka a tento plán je súčasťou IPROD-u.

3) Plán sa vyhodnocuje minimálne raz za 6 mesiacov alebo na základe zistenia nových závažných skutočností napr. zmena cieľa sociálnej práce s dieťaťom a rodinou, pri potrebe zmeny zariadenia atď. . Vyhodnotenie plánu je súčasťou IPROD-u.

4) Odborná starostlivosť sa poskytuje každému „mladému dospelému“ na jeho vlastnú žiadosť. Špeciálny pedagóg a psychológ v prípade potreby poskytuje mladému dospelému s jeho súhlasom konzultačnú činnosť a poradenstvo aj po odchode zo zariadenia.

O) Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

CDR pravidelne organizuje kultúrne a športové aktivity určené deťom, na ktoré sú prizývaní profesionálni rodičia a partneri. Úspešné aktivity zamerané na integráciu detí z CDR v Michalovciach a ich socializáciu do spoločnosti:

Aktivity realizované partnermi za účasti detí:

 • Polícia Michalovce – preventívne programy

 • Zemplínske osvetové stredisko a hvezdáreň Michalovce – tvorivé dielne, preventívne programy

 • Turistické vychádzky, krátkodobé pobyty na Zemplínskej Šírave, vianočná akadémia, koledovanie, miništrovanie detí – JÁN LEMEŠ, kňaz Košickej gréckokatolíckej eparchie.

 • Reprezentácia obce vo futbale (Pozdišovce, Zalužice, Lastomír).

 • Najmilší koncert roka v Košiciach, Bratislave, organizovaný Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“.

 • Mestská knižnica Gorazda Zvonického Michalovce – tvorivé dielne, kreatívne činnosti, kvízy na knižné tituly

 • Vojsko – MDD

 • Sponzoring – odovzdávanie vianočných darčekov

 • Aktivity realizované CDR:

 • Rekreačný stolný tenis.

 • Vystúpenie detí pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci (Deň matiek, Mikulášske slávnosti…).

 • Malý recitátor – prednes poézie a prózy, Koledy – spevácka súťaž  v Knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach

 • Deň detí.

 • Šarkaniáda

 • Bavíme sa navzájom – skupina baví skupinu.

 • Mesiac úcty k starším – výroba pozdravov pre susedov v mieste bydliska detí v obci.

Prispievanie do kultúrneho programu pre dôchodcov v obci. Vystúpenie detí v zariadeniach pre seniorov

 • Zapájanie sa detí do záujmových krúžkov na základných školách a ZUŠ

 • Športové hry detí z CDR – krajské, celoslovenské, medzištátne

Pre deti sa realizujú vychádzky do blízkych rekreačných oblastí: Zemplínska Šírava, Vinianske jazero, výstup na Viniansky hrad. Deti navštevujú oblasť Morského oka, ZOO v Košiciach.

Spomenuté podujatia sa uskutočňujú v rámci celého CDR, samostatne usporiadané skupiny a PNR si organizujú individuálne voľnočasové aktivity podľa záujmu detí a podľa mentálneho a psychického stavu detí. V exteriéri rodinných domov sú vytvorené podmienky pre oddych a športové aktivity. V exteriéri 3 domov sú ihriská pre loptové hry ako je futbal a volejbal.

Deti v deviatich rodinných domoch majú k dispozícii 5 stolnotenisových stolov pre účely rekreačného hrania stolného tenisu.

Deti majú možnosť v nedeľu, v deň kresťanského sviatku navštevovať bohoslužby v mieste pôsobnosti SUS, niektorí chlapci miništrujú. Vychovávatelia vedú deti k náboženským sviatkom, tradíciám. V rámci školského vyučovania sa dieťa môže rozhodnúť pre predmet náboženská výchova alebo etická výchova.

Duchovný otec Ján Lemeš, ktorý pôsobí v Čičave sa venuje deťom po duchovnej stránke. Berie ich na rôzne kresťanské púte, duchovné cvičenia alebo pobyty, prevažne na Zemplínskej Šírave. Pre deti dochádza osobne do SUS a aj naspäť ich privezie.

P) Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom pri vykonávaní pobytovou formou pre dieťaťa na základe rozhodnutia súdu (NÚS,NO,VO)

V rámci zabezpečenia zdravotnej starostlivosti navštevujeme zdravotnícke zariadenia:

 • pediater ( Michalovce, Veľké Kapušany, Trebišov, Sobrance, Novosad)

 • stomatológ ( Michalovce, Veľké Kapušany, Trebišov, Sobrance)

 • pedopsychiater ( Michalovce, Trebišov)

 • neurológ ( Michalovce)

 • gynekológ ( Michalovce)

 • ORL ( Michalovce, Humenné, Košice)

 • endokrinológ ( Košice)

 • oftalmológ ( Michalovce)

 • urológ ( Michalovce)

 • nefrológ ( Michalovce)

 • hematológ ( Michalovce)

 • chirurg ( Michalovce)

 • traunatológ ( Michalovce)

 • ortopéd ( Michalovce)

 • gastroenterológ ( Michalovce)

 • kardiológ ( Michalovce)

 • dermatovenológia (Michalovce)

Do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia a hospitalizáciu sprevádzajú deti vychovávatelia. Informovaný súhlas na operačné výkony alebo vyšetrenia v celkovej anestézie podpisujú biologickí rodičia. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nie je dostupný alebo na neznámom mieste, o súhlase k operačnému zákroku rozhoduje súd.

Q) Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len “mladý dospelý”) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Každé dieťa prijaté do centra ma zabezpečené vzdelávanie v systéme základných, stredných, špeciálnych a vysokých škôl. Predškoláci môžu navštevovať materskú školu. Hneď po príchode do centra je dieťa prihlásené na príslušnú školu na základe sociálnej správy, kde je spomenuté akú školu a v ktorom ročníku navštevovalo do času premiestnenia.

Deti CDR navštevujú nasledovné školské zariadenia:

 • MŠ v mieste pôsobenia centra

 • ZŠ, ktorá je spádová v mieste sídla centra

 • ŠZŠ v najbližšom možnom mieste od miesta pôsobenia centra

 • SOŠ v mieste pôsobenia centra

 • SŠI v mieste pôsobenia centra

 • VŠ v Michalovciach, Nitre

U všetkých deti je zabezpečená pravidelná školská dochádzka. Na ZŠ a ŠZŠ deti cestujú pravidelnými autobusovými spojeniami.

Plnenie školskej dochádzky je zabezpečené na školách s vyučovacím jazykom slovenským v 2 prípadoch s jazykom maďarským.

R) Opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane

Centrum pri plnení svojho programu vychádza z:

 •  Dohovoru o právach dieťaťa 104/1991Z. z., z

 • Dohovoru o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím 317/2010 Z. z.

 • Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Charta ľudských práv).

Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v CDR, ako aj rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“), zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov (Zákon 171/1993 o Policajnom zbore) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samostatne, ale prostredníctvom tretej osoby.

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.(305 § 8)

 1. Spôsob udržiavania kontaktov dieťaťa a mladého dospelého s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah:

Centrum vytvára podmienky na udržiavanie kontaktu dieťaťa a mladého dospelého, pre ktorého je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu s rodičom, ďalšími príbuznými a inými blízkymi osobami. Kontakt môže udržiavať telefonicky, elektronicky (prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailu), písomne a osobne, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak.

 1. Spôsob, akým sa dieťa, pre ktoré sa v centre vykonávajú opatrenia, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru:

Dieťa je v CDR preukázateľne oboznámené s tým, že sa môže obrátiť na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru bez vedomia centra priamo alebo prostredníctvom inej osoby:

  • vložením listu so svojím podnetom do Schránky dôvery

  • elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo on-line chatu na webovej stránke daného orgánu

  • telefonátom na Linku detskej istoty 112

  • osobne v sídle daného orgánu

  • dieťa je poučené so spôsobmi podávania podnetov na príslušné orgány a má na viditeľnom mieste / v samostatne usporiadanej skupine / uvedené ich kontaktné údaje.

 1. Podmienky doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu

Prístup na internet

Podmienky prístupu dieťaťa na internet na služobnom počítači určujú zamestnanci centra podľa aktuálnych možností a dohodnutých pravidiel. Deti sa môžu vlastným mobilným telefónom pripojiť na Wi-Fi centra, ale vždy s ohľadom na zachovávanie zdravej psychohygieny pre seba ako aj ďalších členov samostatne usporiadanej skupiny.

Používanie telefónu

Dieťa má možnosť využiť služobný telefón na kontakt s rodičom, alebo blízkou vzťahovou osobou. V prípade, že dieťa vlastní mobilný telefón, pri jeho používaní sa riadi pravidlami dohodnutými v skupine.

K obmedzeniu používania mobilu dochádza z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok nevyhnutných pre zachovanie dobrého duševného zdravia, psychickej pohody, výkonnosti, zlepšenia duševnej činnosti, kvality spánku a ochrany pred dlhodobým vplyvom elektromagnetického žiarenia na organizmus.

Pošta

Zamestnanci centra prijímajú bežnú poštu dieťaťa. Pokiaľ je pošta /list, balík/ adresovaná na meno dieťaťa, dieťaťu je doručená a poštu si otvára samé. Dieťa má možnosť poslať poštu osobám podľa vlastného uváženia.

Pri každom zvažovaní kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, blízkymi osobami sa ako prvoradý zvažuje záujem a vôľa dieťaťa. Orgán SPODaSK má odovzdať informácie centru napr. o zákaze styku rodiča s dieťaťom. V prípade, že odborný tím usúdi, že kontakt s rodinou nie je t. č. prospešný pre dieťa, prípadne dieťa samotné neprejavuje vôľu stretávať sa, OT má možnosť korigovať intenzitu kontaktov. Ide hlavne o prípady, keď rodičia sú agresormi, dieťa bolo zneužívané, rodič sa správa manipulatívne, rodinní príslušníci sú vo vzájomnom konflikte, prípadne pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Dieťaťu centra sú umožnené návštevy s blízkymi osobami po vzájomnej konzultácii centra s orgánmi SPODaSK. Deti spolu s príbuznými a zamestnancami centra spoločne vytvoria vzájomné pravidlá návštev, kde budú dohodnuté okolnosti o čase a mieste návštev. Zamestnancami centra sú vedené záznamy kontaktov, kde je uvedené:

 • kto sa s dieťaťom kontaktoval

 • forma kontaktu

 • záznam o priebehu návštevy

Dieťa má vyhradený priestor na súkromie v podobe vlastného lôžka, úložných priestorov, a predmetov osobného vlastníctva. V SUS je rešpektovaná potreba dieťaťa na súkromie. Cenné osobné veci si môže dieťa nechať uchovať v trezore centra, príp. na vychovávateľskej izbe.

S) Opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre ,vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

Okrem základných práv detí každá samostatne usporiadaná skupina si spolu s deťmi určujú svoje pravidlá skupiny, ktorými sa riadia. Tieto pravidlá sú dostupné v samostatne usporiadanej skupine vyvesené na viditeľnom mieste.

1. Povinnosti dieťaťa na samostatne usporiadanej skupine a v PNR:

Všetky povinnosti vyplývajúce z „Vnútorného poriadku Centra pre deti a rodiny Michalovce“ sa od detí umiestnených v centre vyžadujú s ohľadom na ich vek, schopnosti, možnosti a zručnosti. Deti sú v centre vedené k :

 • dodržiavaniu Vnútorného poriadku CDR“ a iných vnútorných predpisov a dohody

 • k pravidelnej školskej dochádzke a k príprave na vyučovanie

 • zamestnancami centra k spolupráci v prospech ich ďalšieho rozvoja

 • dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov

 • úcte voči deťom a zamestnancom centra

 • rešpektovaniu práv ostatných detí a zamestnancov centra

 • zdravému životnému štýlu a s tým súvisí aj požiadavka na dodržiavanie zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov a požívania omamných a psychotropných látok a v prípade podozrenia na požitie sa podrobia testu/dychovej skúške

 • ochrane spoločného majetku, k rešpektovaniu súkromného majetku iných osôb

 • pravdovravnosti a k aktívnemu postoju v prípade ohrozenia detí, skupiny alebo zamestnancov centra

 • dodržiavaniu kultúrno-spoločenských zásad správania v spoločnosti

2. Povinnosti rodičov:

 • kontaktovať pracovníkov odborného tímu centra a vopred si s nimi dohodnúť presný čas a miesto úvodného stretnutia za účelom prekonzultovania návštevy dieťaťa, či ďalšieho postupu

 • dodržiavať zásady kultúrno-spoločenského správania (dodržiavať dohodnuté časy stretnutí, jednať s pracovníkmi centra slušne)

 • na stretnutia s dieťaťom/konzultáciu s pracovníkom centra prísť čistý a triezvy, príp.  nebyť pod vplyvom žiadnych omamných látok

 • rodič nesmie svojím zdravotným a psychickým stavom ohrozovať zdravie a život detí a zamestnancov centra

 • pri kontakte s dieťaťom dodržiavať pravidlá, ktoré sa dohodli s pracovníkmi centra

 • na stretnutí s dieťaťom/konzultácii s pracovníkom centra nesmie byť rodič verbálne ani fyzicky agresívny voči dieťaťu ani voči iným deťom či voči pracovníkom centra

 • v kontakte s dieťaťom vyžaduje centrum schopnosť rešpektovať náladu a ochotu dieťaťa na stretnutie s ním

 • rodič rešpektuje chod samostatne usporiadanej skupiny a v prípade organizovanej akcie si dohodne iný vhodný termín návštevy

T) Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena v) vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia

Centrum pristupuje ku každému dieťaťu podľa jeho individuálnych schopností, možností a potrieb. K výberu jednotlivých výchovných prostriedkov sa preto pristupuje na základe závažnosti dôsledkov správania konkrétneho dieťaťa a zároveň sa výchovné prostriedky individuálne terminujú a priebežne vyhodnocujú. Výchovné prostriedky sa stanovujú na určený čas a očakáva sa pri nich náprava v správaní dieťaťa. Zmeny sa sledujú kontinuálne a vyhodnocujú na poradách s OT. Dieťa je vedené k porozumeniu a pochopeniu, prečo sa pristupuje k výchovnému prostriedku. V prípade, že dieťa zjavne nerozumie tomu, z akého dôvodu sa pristúpilo k výchovnému prostriedku, prípadne na situáciu nemá náhľad, je na zvážení vychovávateľa prizvanie si člena OT, aby s ním viedol zmysluplný dialóg o vhodnosti/nevhodnosti jeho správania a primäl ho k prijatiu a pochopeniu. O sankcii rozhoduje službukonajúci vychovávateľ, prípadne sa podľa závažnosti problému poradí s koordinátorom, ktorý sa zároveň môže spojiť s OT.

Medzi bežne využívané výchovné prostriedky používané v centre patria:

 • ústne upozornenie dieťaťa s príslušným emocionálnym nábojom, nutné pre okamžité ukončenie nevhodnej aktivity,

 • individuálny rozhovor o nevhodnosti správania dieťaťa,

 • obmedzenie sledovania televízneho programu a práce na PC,

 • obmedzenie Wi-Fi pripojenia, používania mobilu,

 • obmedzenie, alebo zákaz vychádzok na určitú dobu,

 • neúčasť na jednotlivých akciách, ktoré sú organizované centrom

 • neposkytnutie celého vreckového v danom mesiaci,

 • písomné upozornenie od riaditeľa centra.

U) Spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona

Výška vreckového dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu, a MD

je mesačne vo výške

a) 8 % sumy ŽM pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku,

b) 12 % sumy ŽM pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku,

c) 30 % sumy ŽM pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(2) Na určenie výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a) 10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),

b) 15 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).

(3) Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy

životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou vyberá vreckové na daný mesiac v preddavku. Vreckové si dieťa preberá od vychovávateľky osobne. Každý finančný pohyb s vreckovým sa zaznamenáva v evidencii vreckového oproti podpisu dieťaťa. O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa. Dieťaťu sa poskytuje potrebné poradenstvo zohľadňujúc jeho vek a rozumovú vyspelosť.

V PNR dostáva dieťa vreckové od profesionálneho rodiča. Finančný pohyb s vreckovým sa zaznamenáva v evidencii vreckového oproti podpisu dieťaťa. O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa. Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno dieťaťu poskytnúť vo viacerých splátkach v mesiaci, alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uchovať na určitý čas. Dieťaťu vysvetliť dôvod primeraným spôsobom a umožniť dieťaťa vyjadriť svoj názor. Centrum zhodnotí, či sa s takýmto poskytnutím vreckového dosiahol účel a s týmto zhodnotením oboznámi dieťa. Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje o pomernú sumu vreckového pripadajúcu na počet dní, počas ktorých sa dieťa zdržiavalo bez súhlasu mimo centra. Rozdiel sa poskytne v mesiaci nasledujúcom. Z vreckového možno tvoriť úspory so súhlasom dieťaťa, získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.

Vyplatenie vreckového a vecného daru je zaznamenané v mesačnom IPRODe dieťaťa, ktoré je v mesačných intervaloch odstúpené zodpovednej sociálnej pracovníčke. Mladému dospelému v SS MD je vreckové poukázane v mesačnej úhrade na účet MD.

V) Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre

Na zvládnutie rizikových situácií je vytvorený krízový plán, ktorý majú podrobne preštudovaný všetci zamestnanci a je im k dispozícií na dostupnom mieste v samostatne usporiadaných skupinách. Jeho cieľom je stanoviť záväzný postup pre všetkých pracovníkom CDR v prípade ohrozenia života, zdravia detí a vychovávateľov, podozrenie na protiprávne konanie.

V prípade, že by dieťa fyzicky ohrozovalo seba, prípadne deti a pracovníkov v skupine, je nutné volať na číslo 112 a následne čo najskôr o celej veci informovať riaditeľku CDR a členov odborného tímu CDR.

Postupy:

1. Agresívne dieťa

Hlavným cieľom pri jednaní s agresívnym dieťaťom je:

 • zabezpečiť bezpečnosť agresívneho dieťaťa,

 • zabezpečiť vlastnú bezpečnosť,

 • zabezpečiť bezpečnosť detí vyskytujúcich sa v blízkosti dieťaťa, ktoré sa prejavuje agresívne.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • zachovať pokoj,

 • deti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti krízovej situácie, presunúť do bezpečnej vzdialenosti od agresívneho dieťaťa bez straty dohľadu nad nimi,

 • v prípade, že agresívne dieťa napadlo fyzicky iné dieťa, odtiahnuť /pokiaľ je to možné/ agresora od obete,

 • minimalizovať priamy očný kontakt s agresívnym dieťaťom,

 • sledovať verbálne i neverbálne prejavy agresívneho dieťaťa,

 • nenarušovať osobný priestor agresívneho dieťaťa,

 • dovoliť agresívnemu dieťaťu uvoľniť napätie /hovoriť, kričať, nadávať/,

 • identifikovať príčinu úzkosti a stratu sebakontroly agresívneho dieťaťa,

 • navrhnúť agresívnemu dieťaťu alternatívne riešenie jeho situácie,

 • podať adekvátnu liekovú terapiu podľa odporúčania odborného lekára /ak dieťa navštevuje psychiatra/,

 • zvýšene sledovať agresívne dieťa, kým sa úplne neupokojí,

 • v prípade zlyhania všetkých krokov zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112 /prípadne 155/ a políciu na tel. čísle 112 /prípadne 158/,

 • informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ o vzniknutej situácii, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho Odbornému tímu.

2. Útek dieťa, nevrátenie sa dieťaťa z povoleného pobytu

Ak dieťa opustí CDR bez súhlasu, CDR je povinné túto skutočnosť oznámiť najbližšiemu útvaru policajného zboru najneskôr do 24 hodín, rodičom dieťaťa, súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo uložil výchovné opatrenie, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak CDR umožnilo pobyt dieťaťu mimo centra a dieťa sa v určenom čase do zariadenia nevrátilo, CDR je povinné ihneď, najneskôr do 24 hodín vyzvať rodičov dieťaťa alebo iné osoby, ku ktorým bolo dieťa uvoľnené, aby ihneď zabezpečili návrat dieťaťa do centra.

Hlavným cieľom postupu pri úteku dieťaťa a nevrátení dieťaťa z povoleného pobytu do CDR je:

 • zabezpečiť bezpečný návrat dieťaťa do CDR

Plán riešenia krízovej situácie:

 • mať pripravené informácie o dieťati – aktuálnu fotografiu, popis dieťaťa – vek, výška, váha, farba očí, vlasov, stručnú charakteristiku dieťaťa, prípadne informácie o kamarátoch, známych a rodine,

 • ak sa dieťa nedostaví do samostatne usporiadanej skupiny v dohodnutom čase – vždy
  a bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý určí ďalší postup,
  o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR
  a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • podľa pokynov koordinátora kontaktovať políciu na tel. čísle 112 (prípadne 158),

 • polícii poskytnúť všetky dostupné informácie, pokúsiť sa z rozhovoru s deťmi zistiť presnejšie informácie, možný dôvod úteku a miesto, kde by sa dieťa mohlo nachádzať,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

3. Záškoláctvo

Hlavným cieľom postupu pri záškoláctve dieťaťa je:

 • identifikovať dôvody záškoláctva dieťaťa,

 • v spolupráci so školou, odborným tímom, v prípade potreby so psychiatrom a klinickým psychológom zabezpečiť odstránenie tohto sociálne patologického javu.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • rozhovorom s dieťaťom pokúsiť sa zistiť, čo ho traumatizovalo, prípadne viedlo k záškoláctvu /či išlo o impulzívnu reakciu alebo plánované záškoláctvo/,

 • byť tolerantný a empatický voči dieťaťu, dôvodom záškoláctva môžu byť rôzne príčiny /nielen dobrodružstvo, ale aj strach z niekoho a niečoho…/,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu,

 • získané informácie podať koordinátorovi /prípadne zastupujúcemu koordinátorovi/, ktorý o tom informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR

 • intenzívne spolupracovať so školou, ktorú dieťa navštevuje – najmä s triednou učiteľkou dieťaťa,

 • spolupracovať s odborným tímom, v prípade potreby so psychiatrom, klinickým psychológom.

4. ohrozenie života, závažné zranenie dieťaťa a vychovávateľa

Hlavným cieľom postupu pri závažnom zranení dieťaťa a vychovávateľa je:

 • eliminovať následky zranenia poskytnutím prvej pomoci zranenému do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci,

 • zabezpečiť bezpečný chod SUS príchodom vychovávateľa.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • poskytnúť zranenému dieťaťu prvú pomoc,

 • zabezpečiť hospitalizáciu dieťaťa zavolaním na linku 112, prípadne 155.

 • ak je dôvodné podozrenie, že k zraneniu došlo zapríčinením inou osobou, kontaktovať políciu na tel. čísle 112 (prípadne 158),

 • zabezpečiť /ak je to možné/ izolovanie agresora od obete,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

V prípade, že je vážne zranený vychovávateľ, bezodkladne zavolá /ak nie je schopný, požiada najzodpovednejšie dieťa o zavolanie/ na linku 112 a  akémukoľvek vychovávateľovi. Kontaktovaný vychovávateľ informuje koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ a privolá do služby ďalšieho vychovávateľa.

5. infekčné ochorenie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri infekčnom ochorení dieťaťa je:

 • eliminovať riziko rozšírenia infekcie na najnižšiu možnú mieru,

 • zabezpečiť nakazenému dieťaťu čo najskôr lekárske ošetrenie.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • izolovať nakazené dieťa od ostatných detí bez straty dohľadu nad ním,

 • kontaktovať a navštíviť čo najskôr pediatra, ktorý určí ďalší postup,

 • v prípade prepuknutia ochorenia mimo ordinačných hodín, podľa stavu závažnosti choroby, kontaktovať zdravotnú pohotovosť 112,

 • v prípade podozrenia na vážne ohrozenia zdravia dieťaťa, bezodkladne zavolať na linku 112 /prípadne 155/,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • dbať na zvýšenú hygienu v zariadení – umývanie rúk po príchode do RD, po toalete, pred prípravou jedál a pred každým jedlom,

 • zabezpečiť zvýšenú dezinfekčnosť – dezinfekciu podlahových plôch, kuchynskej linky, riadu, úchytov, vypínačov , kľučiek, madiel schodišťa, ovládačov,

 • dezinfekčný roztok riediť do teplej vody kvôli zvýšenej účinnosti.

6. sebapoškodzovanie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri sebapoškodzovaní dieťaťa je:

 • eliminovať riziko ublíženia si na zdraví u seba poškodzujúceho dieťaťa na najnižšiu možnú mieru,

 • zabezpečiť dieťaťu čo najskôr adekvátnu odbornú pomoc.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • upokojiť dieťa, rozptýliť jeho pozornosť,

 • odobrať nebezpečný predmet dieťaťu,

 • poskytnúť prvú pomoc dieťaťu alebo ošetrenie – podľa potreby,

 • v závislosti od povahy situácie privolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112 /prípadne 155/
  a políciu na linke 112 /prípadne 158/,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

7. šikanovanie

Hlavným cieľom postupu pri šikanovaní dieťaťa je:

 • odhaliť agresora a zabrániť mu v ďalšom šikanovaní dieťaťa,

 • zabezpečiť dieťaťu čo najskôr adekvátnu odbornú pomoc.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ a ostatných vychovávateľov, nevzbudiť podozrenie u agresora;

 • chrániť zdroj informácií, neprezradiť ho, ak si to sám nepraje a nechce pristúpiť na otvorenú konfrontáciu,

 • pracovať s informáciami rozvážne, čo najmenej prezradiť o veciach, ktoré sa nedajú dokázať – „nevytvárať kauzy“ – pracovať profesionálne (žiadne súdy, ale fakty), taktne,

 • celý prípad riešiť rozvážne, na pokojnom mieste s dostatkom času,

 • vypočuť svedkov, obeť a obvineného zvlášť,

 • pri zisťovaní vzniknutej situácie a vypočúvaní obete brať zreteľ na sekundárnu viktimizáciu – je druhotné zraňovanie obete pracovníkmi, ktorí  s dieťaťom pracujú (napr. vyšetrovateľ, sociálny pracovník, pedagóg…), spočívajúce predovšetkým v necitlivom prístupe k dieťaťu (napr. neodôvodnené vyvolávanie spomienok na útoky násilníka),

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

Rozhovor s obeťou:

 • necháme dieťa samostatne hovoriť, citlivo ho povzbudzujeme aby hovorilo čo najviac,

 • po spontánnej odpovedi sa začneme pýtať na všetky podrobnosti udalosti,

 • obeť uistíme o jeho ochrane,

 • dieťa môžeme požiadať, aby celú udalosť napísalo, alebo nakreslilo,

 • ak je viditeľné zranenie je potrebná fotodokumentácia a oznamovacia povinnosť u ošetrujúceho lekára,

 • na otvorenú konfrontáciu dieťa neprehovárame, iba mu to navrhneme. Znova ho ubezpečíme o ochrane. Pozor na falošné obvinenia.

Rozhovor s agresorom:

 • skôr ako začneme vyšetrovať, zvážme aká je možnosť agresora usvedčiť,

 • ak je táto možnosť veľmi malá, hlavne v prípade strachu a obáv obete, musíme sa uspokojiť s tým, že urobíme všetko pre ochranu obete,

 • otvorene povieme o obvinení a sledujeme reakcie,

 • jednáme pokojne, neoddávame sa prípadnému hnevu,

 • necháme samostatne hovoriť agresora, prípadne mu dáme celú situáciu napísať alebo nakresliť,

 • kladieme mu jasné a presné otázky,

 • pokiaľ nie je prípad vyšetrený, neodsudzujeme,

 • v  prípade vyšetreného problému odsúdime čin, nie celú osobnosť dieťaťa,

 • informujeme o možných sankciách a ďalšom postupe.

Rozhovor so svedkami:

 • vykonávame individuálne rozhovory,

 • kladieme konkrétne a otvorené otázky, na ktoré sa nedá odpovedať vyhýbavo, teda áno/nie/neviem,

 • v prípade, že sa nám nedarí, použijeme takú otázku, z ktorej sa už predpokladá, že dieťa danú vec videlo,

 • musíme čeliť výhovorkám a strachu z agresora.

8. podozrenie na sexuálne násilie a zneužívanie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri podozrení na sexuálne násilie a zneužívanie dieťaťa je:

 • eliminovať následky sexuálneho násilia a zneužívania poskytnutím adekvátnej odbornej pomoci zneužívanému dieťaťu,

 • vhodnou prevenciou zabrániť ďalšiemu násiliu a zneužívaniu dieťaťa.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • zachovať pokoj, nepôsobiť šokovane,

 • zabezpečiť izolovanie agresora od obete /pokiaľ je to možné tak, aby nepoňal podozrenie, ak nebol prichytený pri čine/,

 • v prípade potreby poskytnúť dieťaťu prvú pomoc, prípadne zabezpečiť hospitalizáciu dieťaťa zavolaním na linku 112 alebo 155,

 • dať dieťaťu najavo, že mu veríte, nenútiť ho hovoriť, ale povzbudiť ho k odvahe prehovoriť; citlivo zdôrazniť dieťaťu, že nie je vinné za to, čo sa stalo; získané informácie nikdy nebagatelizovať vyhláseniami, že sa vlastne nič vážne nestalo,

 • ak je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu sexuálneho násilia a zneužitia dieťaťa, kontaktovať políciu na tel. čísle 112 /prípadne 158/ alebo priamo PZ Michalovce

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • hneď ako to bude možné, spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

Z) Aktivity Programu Centra pre deti a rodiny Michalovce

Aktivity Programu Centra pre deti a rodiny Michalovce

1. Podpora koordinácie práce s rodinou:

 • prípadová konferencia

 • návštevy v rodine

 • informačné poradenstvo

 • podporné poradenstvo

Pracovníci CDR pri práci s rodinou rešpektujú etnickú príslušnosť členov rodiny, blízkych príbuzných

2. Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom v centre na základe súdneho rozhodnutia a jeho rodine, blízkym osobám vykonávaná v spolupráci s partnermi

 • diagnostika dieťaťa – sociálna, psychologická, špeciálno-pedagogická, zdravotná

 • prípadová konferencia

 • sprevádzanie klienta/dieťaťa

 • komunitná sociálna práca s dôrazom na individuálny rozmer

 • podľa „Programu práce“ realizácia odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou

 1. Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou

 • profesionalizácia

 • online vzdelávanie

 • účasť na metodických stretnutiach

 • multidisciplinárne vzdelávanie

 1. Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej alebo terénnej formy práce v centre; aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi

  • Informovanie – formy, metódy

  • Spolupráca s partnermi: – príslušný ÚPSVaR

komunitné centrá, TSP

spolupráca s neziskovými organizáciami napr. Slniečka

rodinní asistenti

  • Propagácia prostredníctvom web stránky CDR

Opatrenia

Normohodiny

Opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových alebo rozchodových situáciách – § 11 ods.2 písm. a)

70 hodín

Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách – §11 ods. 3 písm. d)

30 hodín

Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácií v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) – § 11 ods. 3) písm. b) bod 1

65 hodín

Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa – § 11 ods.3 písm. b) bod 2

65 hodín

Odborná metóda na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch – § 11 ods.3 písm. b) bod 3

50 hodín

Odborná metóda na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností – § 11 ods.3 písm. b) bod 4

40 hodín

Vykonanie, alebo zabezpečenie vykonania opatrení na uľahčenie riešenia výchovných problémov, alebo rodinných problémov –

§44a, ods.1, písm. b) bod 1

42 hodín

Poskytnutie , alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva, alebo iného odborného poradenstva, vykonanie, alebo zabezpečenie vykonania opatrení na uľahčenie riešenia výchovných problémov, alebo rodinných problémov – §44a, ods.1 písm. a, b) bod 1

60 hodín

Administratíva – písanie záznamov a správ, vyhodnocovanie procesu, komunikácia so spolupracujúcimi subjektmi, plánovanie ďalších krokov pomoci rodine, sociálna diagnostika alebo psychologická diagnostika a jej vyhodnotenie

30 hodín

Počet hodín pri práci s dieťaťom a jeho rodiny je individuálny a môže sa počas celej doby meniť.

PhDr. Silvia Ozimaničová

riaditeľka CDR

_________________________________________________________________________________

Telefón: 056/6281177 IČO: 35568844 e-mail: cdr.michalovce@gmail.com

Riaditeľ: 0915 788 073 DIČ: 2022052417 web: www.dedmichalovce.sk

Vedúca ÚS: 0918 390 261

Sociálny úsek: 0915 788 074

2022

OBSAH

Úvod……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 1. Kontaktná adresa a telefónne čísla…………………………………………………………………………………….2

 2. Adresa miesta vykonávania opatrení alebo miesta vykonávania opatrení ………………………………3

 3. Účel centra podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona ……………………………………………………………3

 4. Druh, forma vykonávaných opatrení……………………………………………………………………………….. 4

 5. Opis cieľovej skupiny centra ……………………………………………………………………………………………6

 6. Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre …………………………………………………………….6

 7. Celkový počet miest v centre a počet miest v jednotlivých budovách centra…………………………..7

 8. Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra………………………………………………………………….8

 9. Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov……………………………………………………………………………………………………………….13

 10. Opis oboznámenia s „Programom centra“………………………………………………………………………..17

 11. Opis odborných metód práce………………………………………………………………………………………….18

 12. Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činností v SUS……………………………………………25

 13. Rozsah hodín opatrní vykonávaných ambulantnou alebo terénnou formou…………………………..26

 14. Tvorba a vyhodnocovanie IPRODOv………………………………………………………………………………26

 15. Záujmová, športová, kultúrna, rekreačná činnosť a náboženské vyznanie viery…………………….29

 16. Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti………………………………………………………………………31

 17. Opis zabezpečenia školskej dochádzky, prípravy na budúce povolanie………………………………..33

 18. Opis práv dieťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiča……………………………………………………………..34

 19. Opis povinnosti dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiča…………………………………………………35

 20. Taxatívny opis výchovných prostriedkov…………………………………………………………………………36

 21. Spôsob poskytovania vreckového……………………………………………………………………………………37

 22. Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu……………………….38

 23. Aktivity Centra pre deti a rodiny Michalovce……………………………………………………………………45

ÚVOD

Uvedený materiál je vytvorený na realizáciu zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005. Špecifickým účelom spracovaného materiálu je predstavenie odborných činností a programov a metód práce zameraných na prácu s dieťaťom umiesteným v zariadení na základe rozhodnutia súdu, ako aj predstavenie činnosti sociálne práce, psychologických činností, špecializovaných činností a iných odborných činností v samostatne usporiadaných skupinách, profesionálne náhradných rodinách a pri práci s mladými dospelými.

A) Kontaktná adresa a telefónne číslo

Názov zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Michalaovce

Sídlo: F. Kubača 7, 071 01 Michalovce

Kraj: Košický

IČO: 35568844

DIČ: 2022052417

Štatutárny zástupca: PhDr. Silvia ozimaničová

Kontakt: 056/6281177; 0915788073

E-mail: riaditel.michalovce@ded.gov.sk

Webová stránka: www.dedmichalovce.sk

Sídlom Centra pre deti a rodiny Michalovce je kmeňová budova na ulici F. Kubača 7, 071 01 Michalovce.

V kmeňovej budove sídli:

 • vedenie CDR – riaditeľka, vedúca úseku starostlivosti, vedúca ekonomického úseku

 • ekonomický úsek – mzdová a personálna pracovníčka, majetkárka, ekonomická pracovníčka

 • odborný tím – psychologičky, špeciálno-pedagogické pracovníčky

 • sociálny úsek – sociálne pracovníčky

 • vodiči a údržbári

Na Ulici Partizánskej 2, Michalovce majú sídlo pracovníčky prijaté v rámci projektu ENP-DEI NS III. – 4 sociálne pracovníčky. Miesto psychológa je toho času neobsadené.

B) Adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení

1. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Pozdišovce

Adresa: Pozdišovce č. 245, 072 01 Pozdišovce

kapacita : 10 deti

2. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Pozdišovce

Adresa: Pozdišovce č. 246, 072 01 Pozdišovce

kapacita : 10 deti

3. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Laškovce

Adresa: Laškovce č.21, 072 01 Pozdišovce

kapacita: 10 deti

4. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Michalovce

Adresa: Ulica 1. mája č. 22, 071 01 Michalovce

kapacita: 9 deti

5. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Zalužice

Adresa: Zalužice č. 421, 072 34 Zalužice

kapacita: 9 deti

6. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Sliepkovce

Adresa: Sliepkovce č. 195, 072 37 Sliepkovce

kapacita: 8 deti

7. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome v Sliepkovciach

Adresa: Sliepkovce č. 53, 072 37 Sliepkovce

kapacita: 8 deti

8. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Lastomír

Adresa: Lastomír č. 390, 072 37 Lastomír

kapacita: 9 deti

9. Samostatne usporiadaná skupina v rodinnom dome Ruská

Adresa: Ruská č. 32, 076 77 Ruská

kapacita: 10 deti

10. Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých v rodinnom dome Laškovce

Adresa: Laškovce č.21, 072 01 Pozdišovce

kapacita: 2 MD

C) Účel centra podľa §45 ods. 1 písm. a) až d) zákona

Centrum pre deti a rodiny (ďalej len centrum) je zriadené v zmysle § 45 ods. 1 zákona za účelom vykonávania :

 • pobytových opatrení – podľa §45 ods. 1 písm. a)

 • ambulantne výchovných opatrení – podľa § 45 ods. 1 písm. b)

 • opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácii dieťaťa
  v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodových problémov
  v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahov ( §45, ods. 1, písm. c )

D) Druh, forma vykonávaných opatrení

Centrum vykonáva opatrenia:

A. Pobytovou formou pre

a) dieťa na základe rozhodnutia súdu („ pobytové opatrenia súdu“ ):

 • o nariadení ústavnej starostlivosti,

 • o nariadení neodkladného opatrenia,

 • o uložení výchovného opatrenia

b) opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa

stará stará o dieťa ( „ dobrovoľný pobyt pre dieťa – 4 miesta pre deti v 2 rodinných domoch )

c) v naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťaťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené aj bez rozhodnutia súdu

d) plnoletú fyzickú osobu,

ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu v:

 • profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí
  v rodinnom dome alebo byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spolumajiteľom alebo spoločným nájomcom.

 • samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinnom dome so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, s ustanoveným počtom detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine a to v: samostatnej skupine,

 • samostatnej skupine pre mladých dospelých

B. Ambulantnou formou alebo terénnou formou – opatrenia v zmysle

  • § 73 ods. 6 písm. a)– opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa

  • § 73 ods. 6 písm. b) – opatrenia podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa:

– opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách

– odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii

– odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

– odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch

– odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností

– odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny

– poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách

 • § 73 ods. 6 písm. c)– ambulantné výchovné opatrenia:

 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti

 • uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

 • uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu

 • §73 ods. 6 písm. d) vykonávanie opatrení podľa § 44a ods. 1

 • §73 ods. 6 písm. e) poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

Ak účelom centra bude vykonávanie výchovných opatrení podľa§12 (výchovné opatrenia) ods.1 pís.. b)a d) zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu alebo iných povinností uložených súdom podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len “ambulantné výchovné opatrenie“), centrum zabezpečí vykonávanie ambulantných výchovných opatrení v:

 • rodičovských konfliktoch – rozvodové/ rozchodové situácie,

 • výchovné problémy, problémové správanie

 • zanedbávanie,

 • NRS

E) Opis cieľovej skupiny centra

Cieľovou skupinou centra sú deti vo veku od 0 do 18 a viac rokov umiestnené na základe:

 • nariadenia ústavnej starostlivosti,

 • nariadenia neodkladného opatrenia,

 • výchovného opatrenia,

 • na základe dohody s MD,

 • pobytovou formou pre dieťa na základe dohody.

Forma vykonávania opatrenia

Cieľová skupina

Pobytová

Deti vo veku 0 – 18 rokov na základe súdneho rozhodnutia v PNR alebo v SUS

Deti vo veku 0 – 18 rokov na dobrovoľnom pobyte na základe dohody v SUS alebo v skupine

Mladí dospelí vo veku 18 – 25 rokov na základe dohody po ukončení pobytového opatrenia súdu v skupine pre mladých dospelých, prípadne v SUS

Ambulantná

Deti vo veku 0 – 18 rokov

Mladí dospelí vo veku 18 – 25 rokov

Rodič, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízka osoba dieťaťa

Terénna

Deti vo veku 0 – 18 rokov

Rodič, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iná blízka osoba dieťaťa

F) Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre

Centrum nevykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 zákona č. 305/2005 pre:

 • deti, ktoré sú odkázané na opatrovateľskú, resp. ošetrovateľskú starostlivosť,

 • deti drogovo a inak závislé,

 • deti trpiace duševnými poruchami,

 • deti týrané alebo sexuálne zneužívané,

 • deti s poruchami správania.

Centrum so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately skončí vykonávanie opatrení ak rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa stará o dieťa, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nespolupracuje s centrom.

Centrum so súhlasom orgánu SPODaSK skončí vykonávanie opatrení, ak rodič dieťaťa alebo jeho ďalší príbuzní budú počas vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou pod vplyvom alkoholu, agresívni, prípadne bezdôvodne sa nebudú podieľať na spolupráci a zúčastňovať sa na plnení plánu vykonávaných opatrení.

G) Celkový počet miest v centre/ počet miest v jednotlivých budovách centra

Centrum má v súčasnosti schválenú nasledovnú štruktúru:

Schválená kapacita detí: 101 detí.

Počet zamestnancov: 82

Vnútorná štruktúra: centrum má 9 samostatne usporiadaných skupín a 1 skupinu mladých dospelých. Každá skupina vykonáva svoju činnosť v samostatnom rodinnom dome.

Miesto vykonávania opatrení pobytovou formou:

Počet samostatne usporiadaný skupín

9

Počet samostatne usporiadaných skupín pre MD

1

Počet profesionálnych náhradných rodičov

8

Počet miest:

Počet miest pre deti na samostatných skupinách spolu

83

Počet miest v samostatnej skupine MD

2

Počet miest v PNR

16

Celkový počet miest v jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách resp. budovách:

Samostatne usporiadaná skupina

Kapacita v SUS na základe rozhodnutia súdu

na základe dohody s dieťaťom

SUS Pozdišovce 245

8

2

SUS Pozdišovce 246

8

2

SUS Laškovce 21

10

SUS Michalovce, 1. mája 22

9

SUS Zalužice 421

9

SUS Sliepkovce 195

8

SUS Sliepkovce 53

8

SUS Lastomír 390

9

SUS Ruská

10

SUS pre MD Laškovce 21

2

 

H) Opis vnútorných a vonkajších priestorov centra

CDR vykonáva svoju činnosť pobytovou formou. Starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia.

CDR má vytvorené priestorové podmienky pre starostlivosť o deti a mladých dospelých. Starostlivosť je poskytovaná deťom v 9 samostatne usporiadaných skupinách. V samostatne usporiadanej skupine v Laškovciach je vytvorený samostatný priestor pre  skupinu mladých dospelých. Starostlivosť o deti vo veku od 0 do 6 rokov je poskytovaná v 8 profesionálnych rodinách.

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 246

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v samostatnej rodinnej výstavbe na hlavnej ulici
v Pozdišovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a malým záhradným podpivničeným domčekom, ktorý slúži na uskladňovanie náradia. Pred domom sa nachádzajú okrasné stromy a kríky. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb na poschodí – 2 izby trojlôžkové a 1 štvorlôžková. Každá izba je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na poschodí sa nachádza sociálne zariadenie detí a miestnosť pre vychovávateľov. Na prízemí je kuchyňa, špajza, obývacia miestnosť, sociálne zariadenie pre detí, WC pre vychovávateľov, práčovňa, šatník. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z obývacej miestnosti je prístup do samostatnej miestnosti, ktorá sa využíva ako sklad ošatenia a obuvi.

Deti majú v rodinnom dome k dispozícii 2x WC – samostatné, vybavené umývadlom s teplou tečúcou vodou, 2 kúpeľne vybavené sprchami /sprchovacie boxy/+2 umývadlá. WC a kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny.

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 245

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v samostatnej rodinnej výstavbe na hlavnej ulici
v Pozdišovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom so suterénom. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a malým záhradným domčekom, ktorý slúži na uskladňovanie náradia. Pred domom sa nachádzajú okrasné stromy a kríky. Predný vchod vedie do chodbičky s vešiakovou stenou. Na prízemí sa nachádza kuchyňa so špajzou, z ktorej vedú dvere na terasu a záhradu. Oproti kuchyni sa nachádza otvorená hala s kozubom a televízorom. Na zníženej časti prízemia sa nachádza žehliareň, práčovňa, kúpeľňa (dve umývadla s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa, sprchovací kút a WC), samotné WC s umývadlom (teplá a studená voda), skladová miestnosť a plynová kotolňa. Na medziposchodí sa nachádza spálňa dievčat (4 postele), obývacia izba, kúpeľňa (umývadlo s teplou a studenou vodou, vaňa, oddelená sprcha ), samotné WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na najvyššom poschodí sú dve spálne (3 + 3 postele) a miestnosť pre vychovávateľov. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu.

Samostatne usporiadaná skupina Laškovce 21

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza pri hlavnej ceste v obci Laškovce č. 21. Jedna sa o samostatne stojací podpivničený, dvojpodlažný dom, situovaný individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží veľká záhrada s ovocnými stromami a hospodárskymi miestnosťami a garáž. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada s okrasnými stromami a kríkmi. Predný vchod vedie do chodby s vešiakovou stenou. Na prízemí sa nachádza kuchyňa z ktorej vedú dvere do obývačky a špajze, práčovňa (vaňa, WC), kúpeľňa (dva sprchovacie kúty, dve umývadla s tečúcou teplou a studenou vodou a WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. V pivnici sa nachádza kotolňa. Na poschodí sú 3 spálne (2 trojlôžkové a 1 štvorlôžková), v hale je priestor pre administratívnu prácu vychovávateľov. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Zadný vchod vedie do samostatnej bytovej jednotky pre mladých dospelých, ktorá je oddelená od samostatnej skupiny detí uzamknutými dverami.

Samostatne usporiadaná skupina Zalužice 412

Samostatná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na bočnej komunikácii v Zalužiciach č. domu 412. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami. Pred domom sa nachádza neoplotený priestor. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – jedna izba dvojlôžková, jedna trojlôžková a jedna štvorlôžková na 1. poschodí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Okrem spálni sa na 1. poschodí nachádza kúpeľňa s vaňou, 2 sprchovacie kúty a 2 WC, na prízemí 1 WC + umývadlo. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na prízemí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov, kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou, špajza a šatník. V suteréne sa nachádza práčovňa, sušiareň a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá vedie do prednej časti záhrady.

Samostatne usporiadaná skupina Michalovce Ul. 1. mája 22

Samostatne usporiadaná skupina je situovaná v rodinnej výstavbe na Ul. 1. mája 22 v Michalovciach. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a zeleninovým políčkom. Pred domom sa nachádza priestor bez oplotenia s okrasnými stromami a kríkmi. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – dve izby trojlôžkové na 1. poschodí a jedna trojlôžková na prízemí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na 1. poschodí sa nachádza hala, kúpeľňa s vaňou a WC, na prízemí sú 2 sprchovacie kúty a 2 WC. Kúpeľne sú uzamykateľné, čo vytvára priestor na súkromie pri vykonávaní osobnej hygieny. Na poschodí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov. Na prízemí je kuchyňa, špajza, jedáleň, práčovňa. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá vedie do záhrady za domom. Pod terasou sú dvere, ktoré vedú do pivnice.

Samostatne usporiadaná skupina Lastomír č. 390

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na vedľajšej ceste v obci Lastomír
č. 390. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom s prístupom po miestnej komunikácií. Vzadu k rodinnému domu prináleží malá záhrada s ovocnými stromami a hospodárskymi budovami, ktoré sa využívajú ako sklady. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada.

Predný vchod vedie do chodbičky. Vľavo sa nachádza obývacia izba s kozubom. Z nej vedú dvere do malej miestnosti, ktorá slúži na odkladanie obuvi. Z malej miestnosti vedú zadné dvere na terasu a dvere do kotolne. Na prízemí sa nachádza kuchyňa so špajzou, hala s jedálenským stolom, práčovňa, kúpeľňa (vaňa, WC, 2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou). Na poschodí sú 3 spálne (4 + 3 + 2 postele), kúpeľňa (2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa, WC a sprchovací kút), miestnosť pre vychovávateľov so samostatným WC, umývadlom (teplá a studená voda) a sprchovacím kútom. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene.

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 195

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza pri hlavnej ceste v obci Sliepkovce č. 195. Jedna sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom so suterénom, situovaný na začiatku obce smerom od Michaloviec s prístupom po miestnej komunikácií. Vzadu k rodinnému domu prináleží veľká záhrada s ovocnými stromami a volejbalovým ihriskom. Pred domom sa nachádza oplotená záhrada s okrasnými stromami a kríkmi. Obývacia časť je riešená formou troch spálňových izieb – dve izby trojlôžkové a jedna dvojlôžková. Dve izby sa nachádzajú na 1. poschodí (troj a dvojlôžková) a jedna trojlôžková izba sa nachádza na prízemí. Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Na 1. poschodí sa nachádza sociálne zariadenie pre osobnú hygienu detí (WC a 2 sprchovacie kúty) a dva šatníky. Na prízemí sa nachádza miestnosť pre vychovávateľov, kuchyňa, špajza, spoločenská miestnosť, sociálne zariadenie pre osobnú hygienu detí (kúpeľňa s vaňou a WC, WC pre vychovávateľov). Kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene. V suteréne sa nachádza pivnica a kotolňa. Z kuchyne je prístup na terasu, ktorá je od záhrady oddelená dreveným plotom. Z terasy je prístup do práčovne, pri ktorej sa nachádza garáž.

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 53

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza v rodinnej výstavbe na bočnej komunikácii v Sliepkovciach 53. Jedna sa o samostatne stojací podpivničený jednopodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami. Pred domom sa nachádza oplotená záhradka s okrasnými stromami a kríkmi.

Predný vchod vedie do chodbičky, z ktorej vedú dvere do samostatného WC s umývadlom. Na prízemí sa nachádza hala s kozubom, kuchyňa z ktorej vedú dvere do špajze a 1 štvorlôžková spálňa. Z haly vedie zadný vchod do záhrady. Druhé dvere z haly vedú do pivničných priestorov a do práčovne, kde sa nachádzajú dva sprchovacie kúty, samostatné WC a umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. V pivničných priestoroch sa nachádza kotolňa, sušiareň, šatne. Na vyvýšenom prízemí sú
2 dvojlôžkové spálne, obývačka, miestnosť pre vychovávateľov, WC a kúpeľňa (2 umývadlá s tečúcou teplou a studenou vodou, vaňa). Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia
a individuálneho relaxu. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene.

Samostatne usporiadaná skupina Ruská 32

Samostatne usporiadaná skupina sa nachádza na hlavnej ceste v obci Ruská 32. Jedná sa o samostatne stojací dvojpodlažný dom, situovaný v individuálnej bytovej zástavbe s prístupom po miestnej komunikácii. Vzadu k rodinnému domu prináleží záhrada s ovocnými stromami a volejbalové ihrisko. Pred domom sa nachádza oplotená záhradka s okrasnými stromami a kríkmi.

Dom má dva vchody. Bočný vchod na prízemí. Vľavo je šatňa, v pravo kotolňa. Z kotolne vedú dvere do dvora. Za šatňou sa nachádza sušiareň. Oproti sušiarni sa nachádza práčovňa, WC, vaňa a umývadlo. Hlavný vchod je z ulice, nachádza sa na 1 poschodí a vedú k nemu schody. Vpravo sa nachádza kuchyňa. Vľavo miestnosť pre vychovávateľov a obývacia izba. Na konci chodby je špajza a kúpeľňa, WC, umývadlo a sprchovací kút. Oproti obývačke sa nachádza schodište, ktoré vedie na
2 poschodie i na prízemie. Na druhom poschodí sú spálne deti (4+3+3). Každá izba detí je uzamykateľná, dieťa má možnosť súkromia a individuálneho relaxu. Pri schodišti vpravo je kúpeľňa, WC, umývadlo a 2 sprchovacie kúty. Taktiež kúpeľne sú uzamykateľné, čo poskytuje deťom súkromie pri osobnej hygiene.

Samostatne usporiadaná skupina mladých dospelých (MD)

Samostatne usporiadaná skupina mladých dospelých sa nachádza pri hlavnej ceste v obci Laškovce č. 21. Jedna sa o samostatnú bytovú jednotku nachádzajúcu sa v rodinnom dome v Laškovciach č. 21. Do priestoru samostatnej skupiny mladých dospelých sa vchádza zadným samostatným vchodom. Od priestorov samostatne usporiadanej skupiny sú priestory skupiny mladých dospelých oddelené uzamknutými dverami.

Dispozičné riešenie samostatnej usporiadanej skupiny MD pozostáva: z prízemia na ktorom sa nachádza izba s časťou na spanie (2 lôžka – 2 klasické postele ), kúpeľňa (WC, 1 sprcha, 1 umývadlo s teplou a studenou vodou, automatická pračka) a kuchyňa (vybavená jednodielnym drezom s tečúcou teplou a studenou vodou, dvojplatnička s rúrou na pečenie, rýchlo varná kanvica, chladnička).

Rodinný dom na Ul. F. Kubača 7, Michalovce

V rodinnom dome na Ul. F. Kubača 7 v Michalovciach sa nachádza riaditeľstvo CDR. V priestoroch domu je pracovňa riaditeľky, vedúcej úseku starostlivosti, kancelárie ekonomického úseku, odborného tímu, sociálnych pracovníčok a údržby.

Na poschodí má kanceláriu pani riaditeľka, vedúca ekonomického úseku, mzdová a personálna pracovníčka, majetkárka a ekonomická pracovníčka. Nachádza sa tu miestnosť registratúry, sociálne zariadenie.

Na prízemí má kanceláriu vedúca úseku starostlivosti. V 1 miestnosti pracujú 2 psychologičky a 2 špeciálne pedagogičky. Štyri sociálne pracovníčky taktiež pracujú v 1 kancelárii. Nachádza sa tu sociálne zariadenie a spoločenská miestnosť, kde sa realizujú porady, uvoľňujú sa deti.

V suteréne domu majú svoje priestory 4 údržbári, nachádza sa tu kuchynka, skladové priestory, archív, kotolňa. Jedna miestnosť je určená pre prácu psychológa s dieťaťom. Nachádza sa tu taktiež sociálne zariadenie, garáž a pivnica.

I) Počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov

Počet a štruktúra zamestnancov priameho kontaktu a zamestnancov odborného tímu

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

vedúca úseku starostlivosti

1

 

 

 

1

vychovávateľ

26

 

14

5

7

pomocný vychovávateľ

16

2

14

 

 

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

9

 

9

 

 

sociálny pracovník

4

 

 

 

4

špeciálny pedagóg

2

 

 

 

2

psychológ

2

 

 

 

2

psychológ pre ambulantnú/terénnu formu

0

 

 

 

0

sociálny pracovník pre ambulantnú/terénnu formu

4

 

 

 

4

profesionálny náhradný rodič

8

 

7

 

1

Na samostatne usporiadaných skupinách zabezpečujú starostlivosť o deti vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 245

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

 

1

vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Pozdišovce 246

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

 

 

vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Laškovce 21

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

1

 

vychovávateľ

2

 

1

 

1

pomocný vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Lastomír 390

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

 

1

vychovávateľ

2

 

 

1

 

pomocný vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 195

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

 

1

vychovávateľ

2

 

 

1

1

pomocný vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Michalovce

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

 

 

vychovávateľ

2

 

1

 

2

pomocný vychovávateľ

2

1

1

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Zalužice 412

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

1

 

vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ

1

 

1

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Sliepkovce 53

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

1

 

 

vychovávateľ

2

 

2

 

 

pomocný vychovávateľ

1

 

1

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Samostatne usporiadaná skupina Ruská 32

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

koordinátor

1

 

 

 

1

vychovávateľ

1

 

1

 

 

pomocný vychovávateľ

2

1

1

 

 

pomocný vychovávateľ s EA

1

 

1

 

 

Zloženie odborného tímu

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

Sociálny pracovník

4

 

 

 

4

Špeciálny pedagóg

2

 

 

 

2

psychológ

2

 

 

 

2

Zloženie tímu pre ambulantnú a terénnu formu práce

Pracovná pozícia

Počet úväzkov

 

 

SO

ÚSO

I. VŠ

II. VŠ

Sociálny pracovník

4

 

 

 

4

psychológ

0

 

 

 

0

Odborné služby externých subjektov : ADD a ADHD, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami.

CDR aktívne spolupracuje so všetkými školskými a predškolským zariadeniami, ktoré naše deti

navštevujú. Ďalej spolupracuje s rôznymi organizáciami a subjektmi, ktorých si prizýva k spolupráci podľa potreby

Názov subjektu

Odborný tím subjektu

Odborné služby

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Michalovce a Sobrance

psychológ,

špeciálny pedagóg

Zabezpečuje preventívnu starostlivosť o deti predškolského veku, psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a terapiu u žiakov so špecifickými poruchami učenia, pozornosť venuje školskej pripravenosti dieťaťa

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Michalovce

špeciálny pedagóg, psychológ, soc. pracovník

Poskytuje diagnostické, rediagnostické, špeciálno-pedagogické služby

Ambulancia klinickej psychológie Michalovce, Trebišov

klinický psychológ

Terapia, diagnostika

Ambulancia detskej psychiatrie Michalovce

pedo-psychiater

Ambulantné poskytovanie špecializovanej liečebno- preventívnej starostlivosti

Psychiatrická nemocnica Michalovce

psychiater,

psychológ

Poskytovanie špecializovanej liečebno -preventívnej starostlivosti pediatrických pacientov s psychotickými poruchami, afektívnymi poruchami, s poruchami správania a emotivity, psychosomatické poruchy

Detská psychiatrická liečebňa Hraň

lekári,

psychológ,

sociálny pracovník

Zabezpečuje diagnostiku a zdravotnú starostlivosť so zameraním na psychické poruchy a duševné choroby detí

Domov na pol ceste – Prešov

sociálni pracovníci

Príprava mladých dospelých z detského domova na osamostatnenie

Zemplínske osvetové stredisko a hvezdáreň Michalovce

lektori

Prevencia

Polícia Michalovce

preventívne programy,

práca s deťmi

Preventívne programy

Stredisko evanjelickej diakonie „ Útulok dom na polceste“ Veľký Slavkov

sociálni pracovníci

Pokračovanie príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

LVS Ľubochňa

sociálny pracovník

psychológ

ADD a ADHD, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami.

Dorka Košice, n.o.

sociálny pracovník

Pokračovanie príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

Komunitné centrum Drahuškovo

sociálni pracovníci

Príprava mladých dospelých z CDR na osamostatnenie

J) Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

Program centra je zverejnený na webovej stránke CDR, na informačnej tabuli v kmeňovej budove CDR, samostatne usporiadaných skupinách. Centrum oboznámi s programom rodičov a ďalšie fyzické osoby ústnou formou, pri osobnej návšteve centra. Informácie môžu byť sprostredkované prostredníctvom obcí a iných organizácií, napr.: ÚPSVaR, a prostredníctvom terénnych pracovníkov. Pri prijatí klienta do centra sa osoba, ktorá ho prijíma – sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ, profesionálny náhradný rodič, klientovi predstaví, pomôže dieťaťu pri orientácií v danej situácií a naladí dieťa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Ukáže mu jeho osobný priestor a postupne ho zoznámi s členmi skupiny, pričom dbá na citlivý, veku primeraný spôsob prijatia dieťaťa a zabezpečenie fyziologických potrieb. Rešpektuje názor dieťaťa pri ponechaní si osobných vecí, ktoré si dieťa prinieslo so sebou. Následne oboznamuje dieťa so základným fungovaním skupiny. Celý proces prijatia dieťaťa je prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Odborní tím v spolupráci s vychovávateľmi a profesionálnymi náhradnými rodičmi oboznamuje deti o všetkých dôležitých skutočnostiach. Poskytujú sa im informácie a upevňujú zručnosti vo vybraných oblastiach, realizuje sa tréning sociálnych a komunikačných zručností v oblasti nadväzovania vzťahov, schopnosti spolupracovať a pracovať v tíme, regulovať vlastné správanie a byť zaň zodpovedný, pochopenie a identifikácia pocitov, schopnosti uvedomiť si ich a spracovať ich, argumentácia a obhajoba vlastného názoru, tolerancia názoru iných; aktivity zamerané na praktické témy – finančná gramotnosť, hľadanie si práce, ubytovania, význam vzdelania, osobné plánovanie; prevencia sociálno – patologických javov (drogové a iné závislosti, sexuálna výchova, obchodovanie s ľuďmi, kriminalita, šikanovanie, kyberšikanovanie, sexuálne násilie; aktivity zamerané na zdravý životný štýl (správna životospráva, starostlivosť o vlastné telo, starostlivosť o duševné zdravie); výchova k manželstvu a rodičovstvu (sexualita, partnerské vzťahy, výber partnera, riešenie konfliktov, plánované rodičovstvo); plán osamostatnenia na základe rozhovorov s dieťaťom; poradenstvo zamerané na zvládanie odchodu z CDR – vedenie podporných dialógov, rozhovory o očakávaniach, možnostiach, potrebách a obavách z osamostatnenia sa.

Centrum neodovzdá dieťa rodičovi alebo blízkej osobe v prípade že:

• je pod vplyvom návykových látok

• neboli ešte prešetrené bytové podmienky v domácnosti

• ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony

• prejavuje známky choroby

• dieťa sa z posledného pobytu vrátilo v zanedbanom stave

Celý proces prijatia dieťaťa musí byť prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Pristupuje k dieťaťu s rešpektovaním jeho životného príbehu a celkovej anamnézy.

K) Opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

U každého novoprijatého dieťaťa je odbornými zamestnancami realizovaná diagnostická činnosť /psychológ, špeciálny pedagóg/, následne u detí do 3 rokov je realizovaná rediagnostika, u ostatných detí podľa potreby. Výchovná činnosť je realizovaná vychovávateľmi v  samostatne usporiadanej skupine. Sociálne a psychologické poradenstvo je realizované sociálnymi pracovníčkami a psychológom, a je zamerané na prácu s deťmi ako aj s ich rodinami. Preventívne programy a programy zamerané na prípravu na osamostatnenie sú realizované odborným tímom. Komunity 1x mesačne sú realizované odborným tímom v samostatne usporiadanej skupiny.

Pri aplikácii odborných metód sú zapájané aj iné odborné subjekty – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, klinickí psychológovia, terapeuti, lekári, školy, predškolské zariadenia, akreditované subjekty.

Sociálna práca

V centre sa v rámci pobytových opatrení okrem psychologickej starostlivosti, výchovnej činnosti a špeciálno-pedagogickej starostlivosti zabezpečuje aj sociálna práca s dieťaťom a jeho rodinou.

Prvý kontakt s dieťaťom pred umiestnením do centra:

 • kontakt a získanie základných informácií orgánom SPODaSK prostredníctvom sociálnej správy o dieťati

 • získanie doplňujúcich informácií od spolupracujúcich subjektov, napr. terénnej sociálnej práce, obce, školského zariadenia

 • návšteva v rodine dieťaťa pred umiestnením v centre: oboznámenie sa s prostredím dieťaťa, citlivá príprava dieťaťa na umiestnenie v centre, poskytnutie informácií dieťaťu, rodičom, alebo osobe, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa o zariadení, do ktorého bude umiestnené, o právach a povinnostiach v zariadení, o možnostiach udržiavania kontaktov a to formou písomnou, telefonickou, osobnými návštevami, pobytmi v prirodzenom prostredí, formou sociálnych sietí, zistenie záujmov a záľub, spoznanie názoru dieťaťa na odlúčenie od rodiny

 • zasadnutie a koordinácia s odborným tímom a príslušnými pracovníkmi centra (interná komunikácia), analýza prípadu: oboznámenie sa so sociálnou správou orgánu SPODaSK, zadelenie dieťaťa do SUS alebo PNR, zohľadnenie súrodeneckých väzieb dieťaťa, oboznámenie zodpovedných pracovníkov v SUS, PNR, kde bude dieťa umiestnené so sociálnou správou orgánu SPODaSK, prípadne iných inštitúcií, v ktorých dieťa je umiestnené

Prvý kontakt s dieťaťom:

 • príprava na príchod dieťaťa do centra

 • prijatie dieťaťa do centra za účasti psychológa, sociálneho pracovníka, sprevádzajúceho vychovávateľa SUS alebo PNR. Prihliada sa na stav a záujem dieťaťa s cieľom eliminovať stres u dieťaťa

 • rozhovor s dieťaťom (podľa veku, mentálnej úrovne) o jeho predstavách a kontakte s rodinou, o udržiavaní kontaktov so súrodencami, o zaradení do SUS

 • oboznámenie dieťaťa o režime centra, o jeho právach, povinnostiach, pravidlách, zásad ochrany

 • prevzatie príslušných dokladov: neodkladné opatrenie, prípadne rozsudok o nariadení ÚS, rodný list dieťaťa, sociálnu správu o osobných a rodinných pomeroch dieťaťa. Z hľadiska praxe to súčasťou dokumentácie môžu byť aj preukaz poistenca, zdravotná dokumentácia, lieky, vysvedčenie

 • zabezpečenie preventívnej lekárskej prehliadky,

Po prijatí dieťaťa:

 • založenie povinnej spisovej dokumentácie o dieťati, vedenie záznamov o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa, kontakty s rodinou, blízkou osobou, pobyt dieťaťa mimo centra, atď.

 • zapísanie dieťaťa do kmeňovej knihy centra

 • pri prvej návšteve rodičia, príbuzného, blízkej osoby poskytnutie informačného poradenstva (predstavenie centra – adresa, kontaktné telefónne čísla centra, SUS, kde je dieťa zaradené, mená vychovávateľov, ktorí sa o dieťaťa starajú), poskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach stretávania sa s dieťaťom, návštevy dieťaťa v domácom prostredí rodiny, širšej rodiny, súhlas alebo nesúhlas pobytu dieťaťa mimo zariadenia, príspevok na stravu dieťaťa

 • oznámenie (do 3 dní) o prijatí dieťaťa príslušnému ÚPSVaR, okresnému súdu, obci a biologickým rodičom

 • prípadová konferencia za účelom zostavenia „Plánu sociálnej práce s dieťaťom v zariadení výkonu rozhodnutia súdu“ za účasti rodičov, obce, ÚPSVaR, iných zainteresovaných osôb, subjektov do 2 týždňov

 • fotografia dieťaťa pre potreby centra

 • sociálna diagnostika: vypracovanie sociálnej anamnézy dieťaťa, ktorá je predovšetkým zameraná na mapovanie situácie a sociálneho prostredia, v ktorom dieťa žilo, s ktorými ľuďmi bolo a je v kontakte, aké má s nimi vzťahy atď. Sociálny pracovník získava informácie priamo od dieťaťa, od rodinných príslušníkov a odborníkov, ktorí dieťa mali v starostlivosti. Táto etapa je zameraná na zorganizovanie prípadovej konferencie za účelom získania komplexných informácií a dohody o postupe riešenia problému. Výsledkom je vypracovanie spoločného plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vrátane stanovenia konkrétnych cieľov a úloh smerujúcich k riešeniu aktuálnej situácie dieťaťa. V prípade vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou je vypracovaná písomná dohoda.

 • sociálny pracovník sprostredkúva, udržiava, podporuje, nadväzuje kontakty dieťaťa s biologickou rodinou (rodičia, súrodenci, starí rodičia), širšou rodinou,  blízkymi osobami. Podieľa sa na vykonávaní opatrení zamerané na úpravu rodinných a sociálnych pomerov. Sprevádza a podporuje dieťa, poskytuje poradenstvo nielen dieťaťu, ale aj rodičovi napr. v oblasti finančnej gramotnosti, nácvikom uchádzania sa zamestnanie (písanie žiadosti o zamestnanie, motivačný list), vybavovanie úradných záležitostí (dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, riešenie splácania dlhov atď.).

 • príprava dieťaťa na NRS – oboznámenie s formami NRS – pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť (zverenie dieťaťa blízkej osobe), osvojenie

 • vyhodnotenie plánu sociálnej práce – sledovanie naplnenia stanoveného cieľa: sanácia rodiny, zverenie do NRS,NOS, príprava na osamostatnenie

 • príprava na ukončenie ústavnej starostlivosti: návrat do biologickej rodiny, zverenie do NRS – pestúnskej starostlivosti, adopcia, zverenie do NOS, dosiahnutie veku plnoletosti

Súhrn odborných metód

 • stretnutie rodinného kruhu,

 • poradenstvo (informačné, sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické, zdravotné),

 • edukácia rodičovských zručností,

 • dlhodobé sprevádzanie klienta,

 • prípadové konferencie (tvorba sociálneho plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou),

 • distribúcia klienta,

 • spolupráca s externými odborníkmi,

 • diagnostika (sociálna, psychologická, špeciálno-pedagogická, zdravotná),

 • skupinové stretnutia (komunity, SPV).

Psychologická pomoc a starostlivosť

Psychológ pracujúci v zariadení centra realizuje a zodpovedá za nasledovné činnosti:

Proces prijatia a adaptačné obdobie klienta

Odborná psychologická diagnostika:

 • vstupná odborná psycho-diagnostika (najneskôr do 4 týždňov od príchodu klienta do zariadenia)

 • opakovaná odborná psychodiagnostika (len v prípade zmeneného psychického a emočného stavu klienta alebo na žiadosť inej inštitúcie, ktorá je oprávnená psychodiagnostiku žiadať)

Individuálna práca psychológa sa v zariadení centra zahŕňa:

 • skríning psychického a emočného stavu klienta

 • psychologické poradenstvo klientom

 • psychologické poradenstvo pre biologických rodičov a príbuzných

 • psychologická práca s profesionálnymi rodinami

 • konzultačno – poradenská činnosť pre zamestnancov centra

 • príprava klienta do náhradného rodinného prostredia

 • psychologické poradenstvo pre náhradných rodičov v procese nadväzovania vzťahu s klientom

 • v prípade potreby použitie psychodiagnostických metód pri výberovom konaní uchádzača o zamestnanie

 • príprava klienta na rôzne druhy premiestnenia

 • psychologická práca s mladým dospelým klientom

Skupinová práca psychológa v zariadení centra zahŕňa:

 • Preventívne programy

 • Sociálno-psychologické výcviky

 • Rodinné a párové poradenstvo

 • Komunitné stretnutia samostatne usporiadaných skupín

Psychológ vypracováva ročne plán psychologickej starostlivosti o klienta a to na základe odbornej psychodiagnostiky klienta alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií,
z porád zariadenia a pod. Plán psychologickej starostlivosti sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka, zvyčajne od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka a tento plán je súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Z plánu psychologickej starostlivosti o klienta vyplynú konkrétne úlohy pre prácu psychológa
s klientom. Na základe potrieb klientov určí psychológ intenzitu individuálnych, prípadne skupinových sedení s klientom. Psychológ realizuje psychologické postupy buď sám, prípadne ich zabezpečí externým odborníkom (napr. ak odporučí potrebu psychoterapeutických sedení a nie je absolventom psychoterapeutického výcviku).

Pri každej zvolenej psychologickej činnosti si psychológ uvedie cieľ, ktorý danou aktivitou chce u klienta dosiahnuť. Či sa stanovený cieľ práce s klientom podarilo dosiahnuť, alebo nie, zhodnotí každý psychológ vo vyhodnotení plánu psychologickej starostlivosti o klienta.

Iné pracovné činnosti psychológa v zariadení SPODaSK

Psychológ v zariadeniach SPODaSK môže vykonávať ďalej nasledujúce pracovné činnosti súvisiace s jeho kompetenciami:

 • Prípadové konferencie a stretnutia rodinného kruhu podľa potreby

 • Sprevádzanie klienta k inému odborníkovi, špecialistovi len v odôvodnenom prípade

 • Účasť na poradách zariadenia

 • Štúdium spisovej dokumentácie

 • Štúdium odbornej literatúry k prípadu

 • Spracovanie záznamov a psychologických správ

 • Účasť na metodických stretnutiach

 • Účasť na konferenciách

Špeciálnopedagogická starostlivosť

a) Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím,
s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami
a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom klientov, záujemcom o náhradnú starostlivosť, pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, zamestnancom centra, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klientov.

b) Špeciálny pedagóg pracujúci v zariadení centra realizuje a zodpovedá za nasledovné činnosti:

 • špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,

 • špeciálnopedagogické poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc zamestnancom centra, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klienta; poskytovanie odbornej pomoci klientom pri riešení výchovných a vzdelávacích ťažkostí,

 • špeciálnopedagogická intervencia špeciálneho pedagóga v centre,

 • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť klientom so ŠVVP špeciálnu edukáciu, špeciálnu stimuláciu, korekciu, reedukáciu, kompenzáciu,

 • depistáž, včasná detekcia a intervencia problémov klienta, dispenzarizácia,

 • špeciálnopedagogická prevencia a osveta,

 • profesionálna orientácia – špeciálny pedagóg v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky zisťuje záujmy, želania a individuálne dispozície klienta na profesiu, mieru informovanosti o zvolenej profesii, možných kontraindikácií a pod. Poskytuje informácie o profesii a vedie klienta
  k reálnemu sebahodnoteniu vo vzťahu k požiadavkám vyplývajúcim z danej profesie,

 • poskytuje komplexný poradenský servis klientom, ich rodičom a pracovníkom zariadenia počas celej školskej dochádzky, poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania a v oblasti špecifických vzdelávacích potrieb klienta,

 • úloha špeciálneho pedagóga – klient v sanačnom procese, špeciálny pedagóg zabezpečí
  v spolupráci s rodičom primerané vzdelávanie a plynulý prechod do školy v mieste bydliska pred odchodom klienta zo zariadenia centra a zabezpečí klientovi adekvátnu starostlivosť (špeciálnopedagogickú, logopedickú a pod.) v mieste bydliska. Rodičovi poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie v súvislosti s prípravou na vyučovanie,
  o možnostiach ďalšieho vzdelávania klienta, ako aj o jeho špecifických potrebách. Podľa možnosti a záujmu zapája rodiča do školských a mimoškolských aktivít, príp. poskytuje rodičovi možnosť absolvovať s klientom vyšetrenie v CPPPaP, CŠPP alebo v inej inštitúcii podľa potrieb klienta,

 • individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga v procese osamostatnenia sa klienta, konzultácie a poradenská činnosť. Celý proces prijatia dieťaťa musí byť prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa. Pristupuje k dieťaťu s rešpektovaním jeho životného príbehu a celkovej anamnézy.

L) Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách

Výchovná činnosť v SUS je realizovaná na základe mesačných plánov, ktoré vypracovávajú každý mesiac denní vychovávatelia. Pri tvorbe plánu sa vychádza z individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa a úloh ročného plánu kooperujúcich s ročnými obdobiami, rôznymi sviatkami. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích aktivít sa prihliada na vek deti, ich individuálne schopnosti, záujmy, potreby, zloženie skupiny. Výchovná činnosť sa plánuje a realizuje prostredníctvom tematických oblasti výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedná, esteticko-výchovná, telovýchovná, športová, rekreačná, zdravotná). Výchovné pôsobenie sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v rámci všetkých tematických oblastí výchovy s dôrazom na samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť, efektívnu komunikáciu, tvorivosť, toleranciu, rozvoj praktických zručnosti. Výchovná činnosť je plánovaná tak, aby sa v priebehu dňa striedali relaxačné činnosti s edukačnými, rekreačnými, záujmovými činnosťami, ako aj s činnosťami súvisiacimi s chodom domácnosti. Pri každej výchovnej činnosti je potrebné pomenovať zodpovednú osobu, časový horizont a spôsob uskutočnenia plánovanej činnosti. Počas pracovných a školských dní v dopoludňajších hodinách v prípade potreby vychovávatelia absolvujú s deťmi lekárske vyšetrenia a kontroly v odborných ambulanciách. V popoludňajších hodinách je činnosť zameraná hlavne na školské povinnosti. K plánovaným edukačným aktivitám počas školského roka patrí príprava na vyučovanie, ktorá sa realizuje formou individuálnej prípravy, a tiež formou didaktických hier, ktoré sú preferované prevažne u mladších detí. Staršie deti sú vedené v príprave na vyučovanie k autonómnosti. Pravidelnú zložku popoludňajšej činnosti tvoria kreatívne činností, rekreačné činností, športovo – pohybové hry, zábavno-spoločenské hry, záujmové krúžky, vychádzky spojené s nákupmi osobných potrieb a iné. Súčasťou výchovnej činnosti je aj vykonávanie rôznych domácich prác, príprava jedál podľa vopred zostaveného jedálneho lístka a podávanie stravy. Po večernej hygiene a prípravy detí na spánok prebiehajú v SUS individuálne činnosti podľa záujmu detí (počúvanie hudby, sledovanie TV programu, čítanie kníh a iné.,). V čase víkendov sa výchovná činnosť plánuje a realizuje prevažne formou voľných hier, hrových činnosti, voľnočasových aktivít. Pri plánovaní voľnočasových aktivít vychovávatelia vychádzajú zo záujmov a individuálnych potrieb deti, podporujú a rozvíjajú ich talent, samostatnosť, tvorivosť, poskytujú deťom priestor pre sebarealizáciu. Pri realizácii konkrétnych činnosti v SUS sa preferuje individuálny prístup, uplatňovanie motivačných, aktivizujúcich a zážitkových metód a foriem práce.

Hlavné ťažisko pri plánovaní výchovnej činnosti v samostatne usporiadanej skupine tvorí plán výchovnej činnosti s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a biologickou rodinou a plán starostlivosti o dieťa (plán psychologickej starostlivosti o dieťa, plán psychologickej starostlivosti o dieťa). Plán je mesačne vyhodnocovaný na pravidelných pracovných poradách jednotlivých samostatných skupín s odborným tímom.

M) Uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou

Opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou sa vykonávajú od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 18:00. V prípade potreby zo strany rodiny aj počas víkendu. Zamestnanci využívajú pružný pracovný čas. Ambulantná a terénna forma sa realizuje v prenajatých priestoroch.

Pracovná doba:

pondelok: 08,00 – 16,00

utorok: 10,00 – 18,00

streda: 08,00 – 16,00

štvrtok: 10,00 – 18,00

piatok: 08,00 – 16,00

V mimopracovnom čase (sobota-nedeľa) je pracovná doba na základe dohody a v súlade so Zákonníkom práce.

Vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou je podľa potrieb dieťaťa a jeho rodiny.

N) Opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou.

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, ktoré smerujú k naplneniu hlavného cieľa odbornej práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími fyzickými osobami. Tento cieľ určí orgán SPODaSK a centrum spoločne, pri prijatí dieťaťa do centra na pobytové opatrenie súdu najneskôr v lehote dvoch týždňov od umiestnenia dieťaťa v zariadení. Cieľ je výstupom odbornej metódy práce/prípadovej konferencie. Cieľ je možné na základe vyhodnotenia prijatých opatrení a úloh zmeniť, avšak nie skôr ako po dvoch mesiacoch. Okrem určeného cieľa odbornej práce obsahuje kontaktné údaje na koordinátorov plnenia plánu a úloh na strane centra ako aj na strane orgánu SPODaSK.

Čiastkové plány individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ktoré nadväzujú na jeho hlavný cieľ sú :

 1. plán sociálnej práce,

 2. plán výchovnej práce s dieťaťom,

 3. hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,

 4. hlavné úlohy špeciálnopedagogickej činnosti špeciálneho pedagóga centra,

 5. plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí, najmä
  v procese sanácie.

Podkladom pre vypracovanie čiastkových plánov je komplexná diagnostika dieťaťa (sociálna, zdravotná, psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická) a jeho rodiny, vrátane výstupov
z úvodnej prípadovej konferencie, na ktorú sú prizvané všetky blízke osoby v živote dieťaťa.

Organizovanie prípadových konferencií, plánovanie sociálnej práce a jej vyhodnocovanie v centre vykonáva sociálny pracovník. Plán sociálnej práce sa vyhodnocuje s ohľadom na stanovenie termínov v pláne, najneskôr však o šesť mesiacov od jeho vypracovania, resp. posledného vyhodnotenia.

Plán sociálnej práce obsahuje

a) mieru ohrozenia dieťaťa určenú orgánom SPODaSK

b) zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,

c) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce podieľali,

d) ciele sociálnej práce v centre,

e) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov

f) kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,

g) výsledok prehodnotenia plnenia úloh,

h) výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,

i) ďalšie rozhodujúce skutočnosti,

j) súčasťou plánu sociálnej práce je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania.

Plán výchovnej práce s dieťaťom vypracúva na obdobie jedného mesiaca vychovávateľ/ profesionálny náhradný rodič v spolupráci v prvom rade s dieťaťom, so psychológom, so sociálnym pracovníkom a so špeciálnym pedagógom. Plán je vypracovávaný na začiatku kalendárneho mesiaca na obdobie daného mesiaca. Začiatkom nasledujúceho mesiaca je spoločne vyhodnotený a súčasne je vypracovaný plán na ďalší mesiac. Najdôležitejším článkom pri tvorbe plánu je dieťa a vychovávateľ. Plán vychádza z aktuálnej situácie v ktorej sa dieťa nachádza a z polročného plánu. Plán sa prispôsobuje individuálne rozumovej vyspelosti a veku dieťaťa. Je tvorený z konkrétnych, zrozumiteľných a splniteľných úloh, ktoré umožňujú napredovať dieťaťu podľa jeho možností. Spoluúčasť dieťaťa na tvorbe plánu je veľmi dôležitá. Umožňuje dieťaťu vyjadriť svoj názor a participovať na vlastnom rozvoji. Pri tvorbe plánu sa pracuje na princípe: „Spoznaj svoje silné a slabé stránky dieťaťa“, víziu do budúcnosti, zvládanie aktuálnych úloh, ciele a kroky ako ich dosiahnuť. Vyhodnotené plány výchovnej práce odovzdáva koordinátor samostatnej usporiadanej skupiny/profesionálny náhradný rodič sociálnemu pracovníkovi najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Plán výchovnej činnosti s dieťaťom do 6 rokov:

    1. Jemná motorika

    2. Hrubá motorika

    3. Adaptívne správanie

    4. Reč

    5. Sociálne správanie

Plán výchovnej činnosti s dieťaťom nad 6 rokov:

       1. Zručnosti a starostlivosť o seba

 1. Školský a mentálny vývin (príprava do školy)

 2. Sociálne zručnosti, správanie

 3. Záujmová a rekreačná činnosť (talent a voľný čas)

 4. Oblasť emocionality, vzťah k sebe, k iným

 5. Oblasť spolupráce s rodinou dieťaťa

 6. Oblasť spolupráce s osobami blízkymi dieťaťa

 7. Oblasť zdravotnej starostlivosti

Plán činnosti pre rodinu počas krátkodobých pobytov dieťaťa v rodinnom prostredí, najmä
v procese sanácie, obsahuje úlohy pre rodiča a úlohy pre dieťa. Plán vypracováva vychovávateľ, ktorý má dieťa v individuálnej starostlivosti, prípadne koordinátor samostatnej usporiadanej skupiny alebo PNR. Po skončení krátkodobého pobytu rodičia zhodnotia plnenie úloh v časti na to určenej
a dokument odovzdajú službukonajúcemu vychovávateľovi alebo PNR, ktorý tento plán vyhodnotí
a zhodnotenie zapíše do časti na to určenej.

Hlavné úlohy psychologickej činnosti pri napĺňaní cieľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracováva a spravidla v šesť mesačných intervaloch vyhodnocuje psychológ centra.

Hlavné úlohy špeciálnopedagogickej činnosti pri napĺňaní cieľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracováva a spravidla v šesť mesačných intervaloch vyhodnocuje špeciálny pedagóg centra.

Uvedené plány a hlavné úlohy starostlivosti poskytovanej odbornými zamestnancami centra sú zdieľané v spoločnom úložisku dokumentov, čím je zabezpečená aktuálna informovanosť všetkých zúčastnených zamestnancov centra. V písomnej podobe sú súčasťou dokumentácie dieťaťa. Komplexné zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny sa realizuje spravidla po šiestich mesiacoch, pričom štandardným obdobím sú mesiace január a júl.

Plán výchovnej práce a hlavné úlohy starostlivosti poskytovanej odbornými zamestnancami pri novoprijatom dieťati sa vypracovávajú po ukončení vstupnej diagnostiky. Vstupná diagnostika musí byť vypracovaná od prijatia dieťaťa najneskôr do dvanástich týždňov. Prvé komplexné zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny sa realizuje v najbližšom štandardnom období v mesiacoch január alebo júl.

Celkové mesačné vyhodnotenie: slúži ako zhrnutie celého mesiaca.

1) Špeciálny pedagóg participuje podľa potreby na pláne výchovnej práce s dieťaťom, ktorý sa vyhodnocuje jedenkrát mesačne. Prostredníctvom vyhodnocovania plánu dostáva spätnú väzbu od pedagogických zamestnancov a profesionálnych rodičov o tom:

 • ako sa realizujú ich odporúčania pre prácu s dieťaťom,

 • v čom sa dieťa prejavuje stabilne,

 • čo ešte treba u dieťaťa rozvíjať,

 • ako reaguje na terapiu/poradenstvo,

 • ako sa prejavuje v bežných situáciách,

 • aké sú jeho vzťahy (k súrodencom, rodičom, iným osobám), emočné reakcie a pod.

Na základe týchto spätných väzieb, svojho pozorovania a záverov zo stretnutí s dieťaťom vypracováva ďalšie odporúčania, ktoré sú podkladom pre tvorbu plánu výchovnej práce s klientom a overuje ich plnenie.

Špeciálny pedagóg im pomáha aj zodpovedne sa rozhodovať pri návrhoch na premiestnenie dieťaťa do iného zariadenia.

2) Odborní zamestnanci sú povinní každý rok vypracovať plán individuálnej starostlivosti o dieťa, a to na základe odbornej psychodiagnostiky dieťaťa alebo na základe úloh vyplývajúcich z prípadových konferencií, z porád zariadenia a pod.

Plán sa vypracováva najdlhšie na obdobie jedného roka, zvyčajne od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka a tento plán je súčasťou IPROD-u.

3) Plán sa vyhodnocuje minimálne raz za 6 mesiacov alebo na základe zistenia nových závažných skutočností napr. zmena cieľa sociálnej práce s dieťaťom a rodinou, pri potrebe zmeny zariadenia atď. . Vyhodnotenie plánu je súčasťou IPROD-u.

4) Odborná starostlivosť sa poskytuje každému „mladému dospelému“ na jeho vlastnú žiadosť. Špeciálny pedagóg a psychológ v prípade potreby poskytuje mladému dospelému s jeho súhlasom konzultačnú činnosť a poradenstvo aj po odchode zo zariadenia.

O) Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

CDR pravidelne organizuje kultúrne a športové aktivity určené deťom, na ktoré sú prizývaní profesionálni rodičia a partneri. Úspešné aktivity zamerané na integráciu detí z CDR v Michalovciach a ich socializáciu do spoločnosti:

Aktivity realizované partnermi za účasti detí:

 • Polícia Michalovce – preventívne programy

 • Zemplínske osvetové stredisko a hvezdáreň Michalovce – tvorivé dielne, preventívne programy

 • Turistické vychádzky, krátkodobé pobyty na Zemplínskej Šírave, vianočná akadémia, koledovanie, miništrovanie detí – JÁN LEMEŠ, kňaz Košickej gréckokatolíckej eparchie.

 • Reprezentácia obce vo futbale (Pozdišovce, Zalužice, Lastomír).

 • Najmilší koncert roka v Košiciach, Bratislave, organizovaný Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“.

 • Mestská knižnica Gorazda Zvonického Michalovce – tvorivé dielne, kreatívne činnosti, kvízy na knižné tituly

 • Vojsko – MDD

 • Sponzoring – odovzdávanie vianočných darčekov

 • Aktivity realizované CDR:

 • Rekreačný stolný tenis.

 • Vystúpenie detí pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci (Deň matiek, Mikulášske slávnosti…).

 • Malý recitátor – prednes poézie a prózy, Koledy – spevácka súťaž  v Knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach

 • Deň detí.

 • Šarkaniáda

 • Bavíme sa navzájom – skupina baví skupinu.

 • Mesiac úcty k starším – výroba pozdravov pre susedov v mieste bydliska detí v obci.

Prispievanie do kultúrneho programu pre dôchodcov v obci. Vystúpenie detí v zariadeniach pre seniorov

 • Zapájanie sa detí do záujmových krúžkov na základných školách a ZUŠ

 • Športové hry detí z CDR – krajské, celoslovenské, medzištátne

Pre deti sa realizujú vychádzky do blízkych rekreačných oblastí: Zemplínska Šírava, Vinianske jazero, výstup na Viniansky hrad. Deti navštevujú oblasť Morského oka, ZOO v Košiciach.

Spomenuté podujatia sa uskutočňujú v rámci celého CDR, samostatne usporiadané skupiny a PNR si organizujú individuálne voľnočasové aktivity podľa záujmu detí a podľa mentálneho a psychického stavu detí. V exteriéri rodinných domov sú vytvorené podmienky pre oddych a športové aktivity. V exteriéri 3 domov sú ihriská pre loptové hry ako je futbal a volejbal.

Deti v deviatich rodinných domoch majú k dispozícii 5 stolnotenisových stolov pre účely rekreačného hrania stolného tenisu.

Deti majú možnosť v nedeľu, v deň kresťanského sviatku navštevovať bohoslužby v mieste pôsobnosti SUS, niektorí chlapci miništrujú. Vychovávatelia vedú deti k náboženským sviatkom, tradíciám. V rámci školského vyučovania sa dieťa môže rozhodnúť pre predmet náboženská výchova alebo etická výchova.

Duchovný otec Ján Lemeš, ktorý pôsobí v Čičave sa venuje deťom po duchovnej stránke. Berie ich na rôzne kresťanské púte, duchovné cvičenia alebo pobyty, prevažne na Zemplínskej Šírave. Pre deti dochádza osobne do SUS a aj naspäť ich privezie.

P) Opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom pri vykonávaní pobytovou formou pre dieťaťa na základe rozhodnutia súdu (NÚS,NO,VO)

V rámci zabezpečenia zdravotnej starostlivosti navštevujeme zdravotnícke zariadenia:

 • pediater ( Michalovce, Veľké Kapušany, Trebišov, Sobrance, Novosad)

 • stomatológ ( Michalovce, Veľké Kapušany, Trebišov, Sobrance)

 • pedopsychiater ( Michalovce, Trebišov)

 • neurológ ( Michalovce)

 • gynekológ ( Michalovce)

 • ORL ( Michalovce, Humenné, Košice)

 • endokrinológ ( Košice)

 • oftalmológ ( Michalovce)

 • urológ ( Michalovce)

 • nefrológ ( Michalovce)

 • hematológ ( Michalovce)

 • chirurg ( Michalovce)

 • traunatológ ( Michalovce)

 • ortopéd ( Michalovce)

 • gastroenterológ ( Michalovce)

 • kardiológ ( Michalovce)

 • dermatovenológia (Michalovce)

Do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia a hospitalizáciu sprevádzajú deti vychovávatelia. Informovaný súhlas na operačné výkony alebo vyšetrenia v celkovej anestézie podpisujú biologickí rodičia. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa nie je dostupný alebo na neznámom mieste, o súhlase k operačnému zákroku rozhoduje súd.

Q) Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len “mladý dospelý”) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Každé dieťa prijaté do centra ma zabezpečené vzdelávanie v systéme základných, stredných, špeciálnych a vysokých škôl. Predškoláci môžu navštevovať materskú školu. Hneď po príchode do centra je dieťa prihlásené na príslušnú školu na základe sociálnej správy, kde je spomenuté akú školu a v ktorom ročníku navštevovalo do času premiestnenia.

Deti CDR navštevujú nasledovné školské zariadenia:

 • MŠ v mieste pôsobenia centra

 • ZŠ, ktorá je spádová v mieste sídla centra

 • ŠZŠ v najbližšom možnom mieste od miesta pôsobenia centra

 • SOŠ v mieste pôsobenia centra

 • SŠI v mieste pôsobenia centra

 • VŠ v Michalovciach, Nitre

U všetkých deti je zabezpečená pravidelná školská dochádzka. Na ZŠ a ŠZŠ deti cestujú pravidelnými autobusovými spojeniami.

Plnenie školskej dochádzky je zabezpečené na školách s vyučovacím jazykom slovenským v 2 prípadoch s jazykom maďarským.

R) Opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane

Centrum pri plnení svojho programu vychádza z:

 •  Dohovoru o právach dieťaťa 104/1991Z. z., z

 • Dohovoru o právach dieťaťa so zdravotným postihnutím 317/2010 Z. z.

 • Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Charta ľudských práv).

Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v CDR, ako aj rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“), zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov (Zákon 171/1993 o Policajnom zbore) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samostatne, ale prostredníctvom tretej osoby.

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.(305 § 8)

 1. Spôsob udržiavania kontaktov dieťaťa a mladého dospelého s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah:

Centrum vytvára podmienky na udržiavanie kontaktu dieťaťa a mladého dospelého, pre ktorého je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu s rodičom, ďalšími príbuznými a inými blízkymi osobami. Kontakt môže udržiavať telefonicky, elektronicky (prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailu), písomne a osobne, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak.

 1. Spôsob, akým sa dieťa, pre ktoré sa v centre vykonávajú opatrenia, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru:

Dieťa je v CDR preukázateľne oboznámené s tým, že sa môže obrátiť na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru bez vedomia centra priamo alebo prostredníctvom inej osoby:

  • vložením listu so svojím podnetom do Schránky dôvery

  • elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo on-line chatu na webovej stránke daného orgánu

  • telefonátom na Linku detskej istoty 112

  • osobne v sídle daného orgánu

  • dieťa je poučené so spôsobmi podávania podnetov na príslušné orgány a má na viditeľnom mieste / v samostatne usporiadanej skupine / uvedené ich kontaktné údaje.

 1. Podmienky doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu

Prístup na internet

Podmienky prístupu dieťaťa na internet na služobnom počítači určujú zamestnanci centra podľa aktuálnych možností a dohodnutých pravidiel. Deti sa môžu vlastným mobilným telefónom pripojiť na Wi-Fi centra, ale vždy s ohľadom na zachovávanie zdravej psychohygieny pre seba ako aj ďalších členov samostatne usporiadanej skupiny.

Používanie telefónu

Dieťa má možnosť využiť služobný telefón na kontakt s rodičom, alebo blízkou vzťahovou osobou. V prípade, že dieťa vlastní mobilný telefón, pri jeho používaní sa riadi pravidlami dohodnutými v skupine.

K obmedzeniu používania mobilu dochádza z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok nevyhnutných pre zachovanie dobrého duševného zdravia, psychickej pohody, výkonnosti, zlepšenia duševnej činnosti, kvality spánku a ochrany pred dlhodobým vplyvom elektromagnetického žiarenia na organizmus.

Pošta

Zamestnanci centra prijímajú bežnú poštu dieťaťa. Pokiaľ je pošta /list, balík/ adresovaná na meno dieťaťa, dieťaťu je doručená a poštu si otvára samé. Dieťa má možnosť poslať poštu osobám podľa vlastného uváženia.

Pri každom zvažovaní kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, blízkymi osobami sa ako prvoradý zvažuje záujem a vôľa dieťaťa. Orgán SPODaSK má odovzdať informácie centru napr. o zákaze styku rodiča s dieťaťom. V prípade, že odborný tím usúdi, že kontakt s rodinou nie je t. č. prospešný pre dieťa, prípadne dieťa samotné neprejavuje vôľu stretávať sa, OT má možnosť korigovať intenzitu kontaktov. Ide hlavne o prípady, keď rodičia sú agresormi, dieťa bolo zneužívané, rodič sa správa manipulatívne, rodinní príslušníci sú vo vzájomnom konflikte, prípadne pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Dieťaťu centra sú umožnené návštevy s blízkymi osobami po vzájomnej konzultácii centra s orgánmi SPODaSK. Deti spolu s príbuznými a zamestnancami centra spoločne vytvoria vzájomné pravidlá návštev, kde budú dohodnuté okolnosti o čase a mieste návštev. Zamestnancami centra sú vedené záznamy kontaktov, kde je uvedené:

 • kto sa s dieťaťom kontaktoval

 • forma kontaktu

 • záznam o priebehu návštevy

Dieťa má vyhradený priestor na súkromie v podobe vlastného lôžka, úložných priestorov, a predmetov osobného vlastníctva. V SUS je rešpektovaná potreba dieťaťa na súkromie. Cenné osobné veci si môže dieťa nechať uchovať v trezore centra, príp. na vychovávateľskej izbe.

S) Opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby , pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre ,vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

Okrem základných práv detí každá samostatne usporiadaná skupina si spolu s deťmi určujú svoje pravidlá skupiny, ktorými sa riadia. Tieto pravidlá sú dostupné v samostatne usporiadanej skupine vyvesené na viditeľnom mieste.

1. Povinnosti dieťaťa na samostatne usporiadanej skupine a v PNR:

Všetky povinnosti vyplývajúce z „Vnútorného poriadku Centra pre deti a rodiny Michalovce“ sa od detí umiestnených v centre vyžadujú s ohľadom na ich vek, schopnosti, možnosti a zručnosti. Deti sú v centre vedené k :

 • dodržiavaniu Vnútorného poriadku CDR a iných vnútorných predpisov a dohody,

 • k pravidelnej školskej dochádzke a k príprave na vyučovanie,

 • zamestnancami centra k spolupráci v prospech ich ďalšieho rozvoja,

 • dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov,

 • úcte voči deťom a zamestnancom centra ,

 • rešpektovaniu práv ostatných detí a zamestnancov centra,

 • zdravému životnému štýlu a s tým súvisí aj požiadavka na dodržiavanie zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov a požívania omamných a psychotropných látok a v prípade podozrenia na požitie sa podrobia testu/dychovej skúške,

 • ochrane spoločného majetku, k rešpektovaniu súkromného majetku iných osôb,

 • pravdovravnosti a k aktívnemu postoju v prípade ohrozenia detí, skupiny alebo zamestnancov centra,

 • dodržiavaniu kultúrno-spoločenských zásad správania v spoločnosti,

2. Povinnosti rodičov:

 • kontaktovať pracovníkov odborného tímu centra a vopred si s nimi dohodnúť presný čas a miesto úvodného stretnutia za účelom prekonzultovania návštevy dieťaťa, či ďalšieho postupu.

 • dodržiavať zásady kultúrno-spoločenského správania (dodržiavať dohodnuté časy stretnutí, jednať s pracovníkmi centra slušne).

 • na stretnutia s dieťaťom/konzultáciu s pracovníkom centra prísť čistý a triezvy, príp.  nebyť pod vplyvom žiadnych omamných látok.

 • rodič nesmie svojím zdravotným a psychickým stavom ohrozovať zdravie a život detí a zamestnancov centra.

 • pri kontakte s dieťaťom dodržiavať pravidlá, ktoré sa dohodli s pracovníkmi centra.

 • na stretnutí s dieťaťom/konzultácii s pracovníkom centra nesmie byť rodič verbálne ani fyzicky agresívny voči dieťaťu ani voči iným deťom či voči pracovníkom centra.

 • v kontakte s dieťaťom vyžaduje centrum schopnosť rešpektovať náladu a ochotu dieťaťa na stretnutie s ním.

 • rodič rešpektuje chod samostatne usporiadanej skupiny a v prípade organizovanej akcie si dohodne iný vhodný termín návštevy.

T) Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena v) vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia

Centrum pristupuje ku každému dieťaťu podľa jeho individuálnych schopností, možností a potrieb. K výberu jednotlivých výchovných prostriedkov sa preto pristupuje na základe závažnosti dôsledkov správania konkrétneho dieťaťa a zároveň sa výchovné prostriedky individuálne terminujú a priebežne vyhodnocujú. Výchovné prostriedky sa stanovujú na určený čas a očakáva sa pri nich náprava v správaní dieťaťa. Zmeny sa sledujú kontinuálne a vyhodnocujú na poradách s OT. Dieťa je vedené k porozumeniu a pochopeniu, prečo sa pristupuje k výchovnému prostriedku. V prípade, že dieťa zjavne nerozumie tomu, z akého dôvodu sa pristúpilo k výchovnému prostriedku, prípadne na situáciu nemá náhľad, je na zvážení vychovávateľa prizvanie si člena OT, aby s ním viedol zmysluplný dialóg o vhodnosti/nevhodnosti jeho správania a primäl ho k prijatiu a pochopeniu. O sankcii rozhoduje službukonajúci vychovávateľ, prípadne sa podľa závažnosti problému poradí s koordinátorom, ktorý sa zároveň môže spojiť s OT.

Medzi bežne využívané výchovné prostriedky používané v centre patria:

 • ústne upozornenie dieťaťa s príslušným emocionálnym nábojom, nutné pre okamžité ukončenie nevhodnej aktivity,

 • individuálny rozhovor o nevhodnosti správania dieťaťa,

 • obmedzenie sledovania televízneho programu a práce na PC,

 • obmedzenie Wi-Fi pripojenia, používania mobilu,

 • obmedzenie, alebo zákaz vychádzok na určitú dobu,

 • neúčasť na jednotlivých akciách, ktoré sú organizované centrom

 • neposkytnutie celého vreckového v danom mesiaci,

 • písomné upozornenie od riaditeľa centra.

U) Spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona

Výška vreckového dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu, a MD

je mesačne vo výške

a) 8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku,

b) 12 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku,

c) 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(2) Na určenie výšky vreckového v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši

a) 10 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. b),

b) 15 rokov veku, sa vzťahuje odsek 1 písm. c).

(3) Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy

životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou vyberá vreckové na daný mesiac v preddavku. Vreckové si dieťa preberá od vychovávateľky osobne. Každý finančný pohyb s vreckovým sa zaznamenáva v evidencii vreckového oproti podpisu dieťaťa. O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa. Dieťaťu sa poskytuje potrebné poradenstvo zohľadňujúc jeho vek a rozumovú vyspelosť.

V PNR dostáva dieťa vreckové od profesionálneho rodiča. Finančný pohyb s vreckovým sa zaznamenáva v evidencii vreckového oproti podpisu dieťaťa. O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa. Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno dieťaťu poskytnúť vo viacerých splátkach v mesiaci, alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uchovať na určitý čas. Dieťaťu vysvetliť dôvod primeraným spôsobom a umožniť dieťaťa vyjadriť svoj názor. Centrum zhodnotí, či sa s takýmto poskytnutím vreckového dosiahol účel a s týmto zhodnotením oboznámi dieťa. Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje o pomernú sumu vreckového pripadajúcu na počet dní, počas ktorých sa dieťa zdržiavalo bez súhlasu mimo centra. Rozdiel sa poskytne v mesiaci nasledujúcom. Z vreckového možno tvoriť úspory so súhlasom dieťaťa, získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.

Vyplatenie vreckového a vecného daru je zaznamenané v mesačnom IPRODe dieťaťa, ktoré je v mesačných intervaloch odstúpené zodpovednej sociálnej pracovníčke. Mladému dospelému v SS MD je vreckové poukázane v mesačnej úhrade na účet MD.

V) Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre

Na zvládnutie rizikových situácií je vytvorený krízový plán, ktorý majú podrobne preštudovaný všetci zamestnanci a je im k dispozícií na dostupnom mieste v samostatne usporiadaných skupinách. Jeho cieľom je stanoviť záväzný postup pre všetkých pracovníkom CDR v prípade ohrozenia života, zdravia detí a vychovávateľov, podozrenie na protiprávne konanie.

V prípade, že by dieťa fyzicky ohrozovalo seba, prípadne deti a pracovníkov v skupine, je nutné volať na číslo 112 a následne čo najskôr o celej veci informovať riaditeľku CDR a členov odborného tímu CDR.

Postupy:

1. Agresívne dieťa

Hlavným cieľom pri jednaní s agresívnym dieťaťom je:

 • zabezpečiť bezpečnosť agresívneho dieťaťa,

 • zabezpečiť vlastnú bezpečnosť,

 • zabezpečiť bezpečnosť detí vyskytujúcich sa v blízkosti dieťaťa, ktoré sa prejavuje agresívne.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • zachovať pokoj,

 • deti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti krízovej situácie, presunúť do bezpečnej vzdialenosti od agresívneho dieťaťa bez straty dohľadu nad nimi,

 • v prípade, že agresívne dieťa napadlo fyzicky iné dieťa, odtiahnuť /pokiaľ je to možné/ agresora od obete,

 • minimalizovať priamy očný kontakt s agresívnym dieťaťom,

 • sledovať verbálne i neverbálne prejavy agresívneho dieťaťa,

 • nenarušovať osobný priestor agresívneho dieťaťa,

 • dovoliť agresívnemu dieťaťu uvoľniť napätie /hovoriť, kričať, nadávať/,

 • identifikovať príčinu úzkosti a stratu sebakontroly agresívneho dieťaťa,

 • navrhnúť agresívnemu dieťaťu alternatívne riešenie jeho situácie,

 • podať adekvátnu liekovú terapiu podľa odporúčania odborného lekára /ak dieťa navštevuje psychiatra/,

 • zvýšene sledovať agresívne dieťa, kým sa úplne neupokojí,

 • v prípade zlyhania všetkých krokov zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112 /prípadne 155/ a políciu na tel. čísle 112 /prípadne 158/,

 • informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ o vzniknutej situácii, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho Odbornému tímu.

2. Útek dieťa, nevrátenie sa dieťaťa z povoleného pobytu

Ak dieťa opustí CDR bez súhlasu, CDR je povinné túto skutočnosť oznámiť najbližšiemu útvaru policajného zboru najneskôr do 24 hodín, rodičom dieťaťa, súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo uložil výchovné opatrenie, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ak CDR umožnilo pobyt dieťaťu mimo centra a dieťa sa v určenom čase do zariadenia nevrátilo, CDR je povinné ihneď, najneskôr do 24 hodín vyzvať rodičov dieťaťa alebo iné osoby, ku ktorým bolo dieťa uvoľnené, aby ihneď zabezpečili návrat dieťaťa do centra.

Hlavným cieľom postupu pri úteku dieťaťa a nevrátení dieťaťa z povoleného pobytu do CDR je:

 • zabezpečiť bezpečný návrat dieťaťa do CDR

Plán riešenia krízovej situácie:

 • mať pripravené informácie o dieťati – aktuálnu fotografiu, popis dieťaťa – vek, výška, váha, farba očí, vlasov, stručnú charakteristiku dieťaťa, prípadne informácie o kamarátoch, známych a rodine,

 • ak sa dieťa nedostaví do samostatne usporiadanej skupiny v dohodnutom čase – vždy
  a bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý určí ďalší postup,
  o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR
  a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • podľa pokynov koordinátora kontaktovať políciu na tel. čísle 112 (prípadne 158),

 • polícii poskytnúť všetky dostupné informácie, pokúsiť sa z rozhovoru s deťmi zistiť presnejšie informácie, možný dôvod úteku a miesto, kde by sa dieťa mohlo nachádzať,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

3. Záškoláctvo

Hlavným cieľom postupu pri záškoláctve dieťaťa je:

 • identifikovať dôvody záškoláctva dieťaťa,

 • v spolupráci so školou, odborným tímom, v prípade potreby so psychiatrom a klinickým psychológom zabezpečiť odstránenie tohto sociálne patologického javu.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • rozhovorom s dieťaťom pokúsiť sa zistiť, čo ho traumatizovalo, prípadne viedlo k záškoláctvu /či išlo o impulzívnu reakciu alebo plánované záškoláctvo/,

 • byť tolerantný a empatický voči dieťaťu, dôvodom záškoláctva môžu byť rôzne príčiny /nielen dobrodružstvo, ale aj strach z niekoho a niečoho…/,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu,

 • získané informácie podať koordinátorovi /prípadne zastupujúcemu koordinátorovi/, ktorý o tom informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR

 • intenzívne spolupracovať so školou, ktorú dieťa navštevuje – najmä s triednou učiteľkou dieťaťa,

 • spolupracovať s odborným tímom, v prípade potreby so psychiatrom, klinickým psychológom.

4. ohrozenie života, závažné zranenie dieťaťa a vychovávateľa

Hlavným cieľom postupu pri závažnom zranení dieťaťa a vychovávateľa je:

 • eliminovať následky zranenia poskytnutím prvej pomoci zranenému do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci,

 • zabezpečiť bezpečný chod SUS príchodom vychovávateľa.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • poskytnúť zranenému dieťaťu prvú pomoc,

 • zabezpečiť hospitalizáciu dieťaťa zavolaním na linku 112, prípadne 155.

 • ak je dôvodné podozrenie, že k zraneniu došlo zapríčinením inou osobou, kontaktovať políciu na tel. čísle 112 (prípadne 158),

 • zabezpečiť /ak je to možné/ izolovanie agresora od obete,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti a riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

V prípade, že je vážne zranený vychovávateľ, bezodkladne zavolá /ak nie je schopný, požiada najzodpovednejšie dieťa o zavolanie/ na linku 112 a  akémukoľvek vychovávateľovi. Kontaktovaný vychovávateľ informuje koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ a privolá do služby ďalšieho vychovávateľa.

5. infekčné ochorenie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri infekčnom ochorení dieťaťa je:

 • eliminovať riziko rozšírenia infekcie na najnižšiu možnú mieru,

 • zabezpečiť nakazenému dieťaťu čo najskôr lekárske ošetrenie.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • izolovať nakazené dieťa od ostatných detí bez straty dohľadu nad ním,

 • kontaktovať a navštíviť čo najskôr pediatra, ktorý určí ďalší postup,

 • v prípade prepuknutia ochorenia mimo ordinačných hodín, podľa stavu závažnosti choroby, kontaktovať zdravotnú pohotovosť 112,

 • v prípade podozrenia na vážne ohrozenia zdravia dieťaťa, bezodkladne zavolať na linku 112 /prípadne 155/,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • dbať na zvýšenú hygienu v zariadení – umývanie rúk po príchode do RD, po toalete, pred prípravou jedál a pred každým jedlom,

 • zabezpečiť zvýšenú dezinfekčnosť – dezinfekciu podlahových plôch, kuchynskej linky, riadu, úchytov, vypínačov , kľučiek, madiel schodišťa, ovládačov,

 • dezinfekčný roztok riediť do teplej vody kvôli zvýšenej účinnosti.

6. sebapoškodzovanie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri sebapoškodzovaní dieťaťa je:

 • eliminovať riziko ublíženia si na zdraví u sebapoškodzujúceho dieťaťa na najnižšiu možnú mieru,

 • zabezpečiť dieťaťu čo najskôr adekvátnu odbornú pomoc.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • upokojiť dieťa, rozptýliť jeho pozornosť,

 • odobrať nebezpečný predmet dieťaťu,

 • poskytnúť prvú pomoc dieťaťu alebo ošetrenie – podľa potreby,

 • v závislosti od povahy situácie privolať rýchlu zdravotnú pomoc na linke 112 /prípadne 155/
  a políciu na linke 112 /prípadne 158/,

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • zaznamenať situáciu do denného záznamu a knihy úrazov,

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

7. šikanovanie

Hlavným cieľom postupu pri šikanovaní dieťaťa je:

 • odhaliť agresora a zabrániť mu v ďalšom šikanovaní dieťaťa,

 • zabezpečiť dieťaťu čo najskôr adekvátnu odbornú pomoc.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/ a ostatných vychovávateľov, nevzbudiť podozrenie u agresora;

 • chrániť zdroj informácií, neprezradiť ho, ak si to sám nepraje a nechce pristúpiť na otvorenú konfrontáciu,

 • pracovať s informáciami rozvážne, čo najmenej prezradiť o veciach, ktoré sa nedajú dokázať – „nevytvárať kauzy“ – pracovať profesionálne (žiadne súdy, ale fakty), taktne,

 • celý prípad riešiť rozvážne, na pokojnom mieste s dostatkom času,

 • vypočuť svedkov, obeť a obvineného zvlášť,

 • pri zisťovaní vzniknutej situácie a vypočúvaní obete brať zreteľ na sekundárnu viktimizáciu – je druhotné zraňovanie obete pracovníkmi, ktorí  s dieťaťom pracujú (napr. vyšetrovateľ, sociálny pracovník, pedagóg…), spočívajúce predovšetkým v necitlivom prístupe k dieťaťu (napr. neodôvodnené vyvolávanie spomienok na útoky násilníka),

 • spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

Rozhovor s obeťou:

 • necháme dieťa samostatne hovoriť, citlivo ho povzbudzujeme aby hovorilo čo najviac,

 • po spontánnej odpovedi sa začneme pýtať na všetky podrobnosti udalosti,

 • obeť uistíme o jeho ochrane,

 • dieťa môžeme požiadať, aby celú udalosť napísalo, alebo nakreslilo,

 • ak je viditeľné zranenie je potrebná fotodokumentácia a oznamovacia povinnosť u ošetrujúceho lekára,

 • na otvorenú konfrontáciu dieťa neprehovárame, iba mu to navrhneme. Znova ho ubezpečíme o ochrane. Pozor na falošné obvinenia.

Rozhovor s agresorom:

 • skôr ako začneme vyšetrovať, zvážme aká je možnosť agresora usvedčiť,

 • ak je táto možnosť veľmi malá, hlavne v prípade strachu a obáv obete, musíme sa uspokojiť s tým, že urobíme všetko pre ochranu obete,

 • otvorene povieme o obvinení a sledujeme reakcie,

 • jednáme pokojne, neoddávame sa prípadnému hnevu,

 • necháme samostatne hovoriť agresora, prípadne mu dáme celú situáciu napísať alebo nakresliť,

 • kladieme mu jasné a presné otázky,

 • pokiaľ nie je prípad vyšetrený, neodsudzujeme,

 • v  prípade vyšetreného problému odsúdime čin, nie celú osobnosť dieťaťa,

 • informujeme o možných sankciách a ďalšom postupe.

Rozhovor so svedkami:

 • vykonávame individuálne rozhovory,

 • kladieme konkrétne a otvorené otázky, na ktoré sa nedá odpovedať vyhýbavo, teda áno/nie/neviem,

 • v prípade, že sa nám nedarí, použijeme takú otázku, z ktorej sa už predpokladá, že dieťa danú vec videlo,

 • musíme čeliť výhovorkám a strachu z agresora.

8. podozrenie na sexuálne násilie a zneužívanie dieťaťa

Hlavným cieľom postupu pri podozrení na sexuálne násilie a zneužívanie dieťaťa je:

 • eliminovať následky sexuálneho násilia a zneužívania poskytnutím adekvátnej odbornej pomoci zneužívanému dieťaťu,

 • vhodnou prevenciou zabrániť ďalšiemu násiliu a zneužívaniu dieťaťa.

Plán riešenia krízovej situácie:

 • zachovať pokoj, nepôsobiť šokovane,

 • zabezpečiť izolovanie agresora od obete /pokiaľ je to možné tak, aby nepoňal podozrenie, ak nebol prichytený pri čine/,

 • v prípade potreby poskytnúť dieťaťu prvú pomoc, prípadne zabezpečiť hospitalizáciu dieťaťa zavolaním na linku 112 alebo 155,

 • dať dieťaťu najavo, že mu veríte, nenútiť ho hovoriť, ale povzbudiť ho k odvahe prehovoriť; citlivo zdôrazniť dieťaťu, že nie je vinné za to, čo sa stalo; získané informácie nikdy nebagatelizovať vyhláseniami, že sa vlastne nič vážne nestalo,

 • ak je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu sexuálneho násilia a zneužitia dieťaťa, kontaktovať políciu na tel. čísle 112 /prípadne 158/ alebo priamo PZ Michalovce

 • bezodkladne informovať koordinátora /zastupujúceho koordinátora/, ktorý o udalosti informuje sociálnu pracovníčku, vedúcu úseku starostlivosti, riaditeľku CDR a v prípade potreby privolá do služby ďalšieho vychovávateľa,

 • hneď ako to bude možné, spísať záznam o vzniknutej situácii, zaslať ho odbornému tímu.

Z) Aktivity Programu Centra pre deti a rodiny Michalovce

Aktivity Programu Centra pre deti a rodiny Michalovce

1. Podpora koordinácie práce s rodinou:

 • prípadová konferencia

 • návštevy v rodine

 • informačné poradenstvo

 • podporné poradenstvo

Pracovníci CDR pri práci s rodinou rešpektujú etnickú príslušnosť členov rodiny, blízkych príbuzných

2. Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom v centre na základe súdneho rozhodnutia a jeho rodine, blízkym osobám vykonávaná v spolupráci s partnermi

 • diagnostika dieťaťa – sociálna, psychologická, špeciálno-pedagogická, zdravotná

 • prípadová konferencia

 • sprevádzanie klienta/dieťaťa

 • komunitná sociálna práca s dôrazom na individuálny rozmer

 • podľa „Programu práce“ realizácia odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou

 1. Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou

 • profesionalizácia

 • online vzdelávanie

 • účasť na metodických stretnutiach

 • multidisciplinárne vzdelávanie

 

 1. Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej alebo terénnej formy práce v centre; aktivita vykonávaná v spolupráci s partnermi

  • Informovanie – formy, metódy

  • Spolupráca s partnermi: – príslušný ÚPSVaR

komunitné centrá, TSP

spolupráca s neziskovými organizáciami napr. Slniečka

rodinní asistenti

  • Propagácia prostredníctvom web stránky CDR

Opatrenia

Normohodiny

Opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových alebo rozchodových situáciách – § ods.2 a)

70 hodín

Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách – §11 ods. 3 písm. d)

30 hodín

Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa – § 11 ods.3 písm. b) bod 2

65 hodín

Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácií – § 11 ods. 3) písm. b) bod 1

65 hodín

Administratíva – písanie záznamov a správ, vyhodnocovanie procesu, komunikácia so spolupracujúcimi subjektmi, plánovanie ďalších krokov pomoci rodine, sociálna diagnostika alebo psychologická diagnostika a jej vyhodnotenie

30 hodín

Počet hodín pri práci s dieťaťom a jeho rodiny je individuálny a môže sa počas celej doby meniť.

Vypracovali:

PhDr. Silvia Ozimaničová

riaditeľka CDR

Telefón: 056/6281177 IČO: 35568844 e-mail: cdr.michalovce@gmail.com

Riaditeľ: 0915 788 073 DIČ: 2022052417 web: www.dedmichalovce.sk

Vedúca ÚS: 0918 390 261

Sociálny úsek: 0915 788 074