Plán práce

 

Centrá pre deti a rodiny v Michalovciach

na rok 2023

január 2023

Plán práce Centra pre deti a rodiny Michalovce na rok 2023

Základné údaje

Názov: Centrum pre deti a rodiny Michalovce

Adresa: F. Kubača 7, 071 01 Michalovce

Počet zamestnancov: 87

Počet detí: 104 (schválená kapacita)

Priestorové usporiadanie: SUS Pozdišovce 245

SUS Pozdišovce 246

SUS Laškovce 21

SUS Lastomír 390

SUS Zalužice 412

SUS Michalovce, 1. Mája 22

SUS Sliepkovce 195

SUS Sliepkovce 53

SUS Ruská 32

Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých –

byt J. Murgaša 9, Michalovce

Počet skupín a zloženie: 9 samostatných usporiadaných skupín, 1 skupina mladých dospelých a 9 profesionálnych rodičov

Samostatná skupina

Zloženie zamestnancov

SUS Pozdišovce 245

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Pozdišovce 246

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Laškovce 21

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Lastomír 390

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Zalužice 412

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS 1.Mája 22, Michalovce

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Sliepkovce 195

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Sliepkovce 53

3 vychovávatelia + 3 pomocní vychovávatelia

SUS Ruská 32

2 vychovávatelia + 4 pomocní vychovávatelia

Samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých

J. Murgaša 9, Michalovce – byt

 

RD riaditeľstvo, F. Kubača 7 Michalovce

1 riaditeľka

1 ekonómka, 1 mzdová účtovníčka,

1 hospodárka, 1 účtovníčka

1 vedúca ÚS, 8 sociálnych pracovníčok,

2 špeciálne pedagogičky, 4 psychologičky

4 úsek údržby

Riaditeľka: PhDr. Ozimaničová Silvia

Kontakt: tel. č +421915788073

Email: riaditel.michalovce@ded.gov.sk

Plán práce centra pre deti a rodiny na rok 2023

VÍZIA – Našim hlavným poslaním je poskytnúť pomoc deťom, ktoré sa ocitli v ťažkých, podľa miery ohrozenia, až životu nebezpečných situáciách. Pripraviť im prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne. V závislosti od situácie, v ktorej sa dieťa nachádza, sa poskytnú opatrenia tak, aby umiestňovanie detí do náhradného prostredia bolo skutočne výnimočným riešením situácie.

V CDR Michalovce chceme nahradiť deťom prirodzené rodinné prostredie a čo najlepšie ich pripraviť na vstup a začlenenie do spoločnosti. V roku 2023 by sme sa vo zvýšenej miere radi venovali deťom, u ktorých sa blíži vek dospelosti, tiež mladým dospelým a venovali sa im v dostatočnej miere tak, aby boli čo najlepšie pripravení na život mimo zariadenia.

 

POSLANIEPoslaním centra je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia organizácie.

Poslaním Centra pre deti a rodiny Michalovce je stáť pri dieťati v núdzi a poskytovať mu pomoc podľa jeho individuálnych potrieb a možností.

STRATÉGIA:

 • ku každému dieťaťu a mladému dospelému pristupovať s rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb

 • umožňovať a zabezpečovať maximálnu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti s ohľadom na ich individuálne potreby

 • dobre poznať dieťa a jeho rodinu, spolupráca s rodinou dieťaťa

 • rozvoj vlastných zamestnancov

 • zapájanie rodiny a prizývanie odbornej verejnosti tak, aby vytváranie odborných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť

 • pomôcť dieťaťu citlivým spôsobom pri adaptácii na nové prostredie, rešpektovať jeho minulosť

 • pomôcť dieťaťu prekonať straty, identifikovať potreby dieťaťa,

 • poskytnúť mu bezpečie a istotu,

 • schopnosť plánovať budúcnosť dieťaťa za účasti dieťaťa a rodiny

 • zapájať rodiny k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v zariadení

 • pomôcť mu udržiavať vzťahy s existujúcou vzťahovou osobou, podporovať

vytváranie vzťahov

V rámci svojich kompetencii budem venovať zvýšenú pozornosť:

 • vo zvýšenej miere sa venovať deťom, u ktorých sa blíži vek dospelosti, tiež mladým dospelým tak, aby boli čo najlepšie pripravení na život mimo zariadenia

 • zvyšovaniu perspektívy úspešného osamostatňovania sa mladých dospelých

 • individuálne vedenie a sprevádzanie mladého dospelého v bežných situáciách, s ktorými sa bude stretávať v reálnom živote (vybavovanie úradných záležitostí, usmernenie pri študijných povinnostiach, hľadanie pracovných príležitostí a pod.)

 • vytvorenie zázemia a vzťahov tak, aby mohlo dieťa bezpečne odísť

 • rozlišovať dva rôzne typy mladých dospelých, ktorí odchádzajú zo zariadenia – tí, ktorí boli počas pobytu v CDR v kontakte s biologickou rodinou a tí, u ktorých kontakt s rodinou nebol žiaden

 • rozvíjaniu a skvalitňovaniu spolupráce a koordinácie medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, obcami, vyššími územnými celkami, akreditovanými subjektmi a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • systematickému vzdelávaniu zamestnancov v CDR

 • zvyšovaniu profesionality práce zabezpečovaním programu supervízie

Rozvíjame vlastných zamestnancov

 

Aj v roku 2023 naplánovalo vedenie CDR Michalovce vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvoju zamestnancov, ktoré sú v súlade so strategickou činnosťou CDR.

Ročný plán vzdelávania zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity vychovávateľov (pedagogických zamestnancov), ktoré sú schválené pre rok 2023.

Vzdelávacie aktivity určené pre všetkých zamestnancov CDR Michalovce na rok 2023:

Téma vzdelávania

I/E

Poskytovateľ

Termín

(mesiac)

Špecifiká výchovy a vzdelávania detí s poruchou pozornosti, s miernou duševnou zaostalosťou

I

CDR

február

Drogové závislosti

Zvládanie stresu u detí

E

I

KR PZ

CDR

marec

Bezpečnostný plán CDR

Poruchy správania u detí v predškolskom veku

I

I

CDR

CDR

apríl

Folklór – tvorivé dielne

Ako podporiť rozvoj pamäti a pozornosť u detí

E

I

ZRSaH

CDR

máj

Duševné zdravie “Som šialený, no a…?”

Spánok a jeho význam pre zdravie detí v predškolskom veku

E

I

Integra O.Z.

CDR

jún

Reci – veci“ – tvorivé dielne

E

ZRSaH

august

Negatívne javy pri práci s deťmi – útoky detí na vychovávateľov, nespolupráca,
vzdorovitosť, krivé obvinenia….možnosti riešenia

Ako pochopiť osobnosť dieťaťa

I

I

CDR

CDR

september

Papierové tvorenie

Dieťa pocitového komunikačného typu

E

I

OZ Kráčaj za šťastím

CDR

október

Prijatie dieťaťa do CDR – diagnostické a sanačné obdobie

Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z PNR

I

I

CDR

CDR

november

Práca s dieťaťom s agresívnymi prejavmi správania

I

CDR

december

 • Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov zabezpečené odborným tímom a vychovávateľmi 1 x mesačne (téma podľa potrieb zamestnancov).

 • Metodické stretnutia realizované zástupcami pre oblasť výchovy vždy následne po krajských stretnutiach metodikov pre oblasť výchovy.

 • Prednášky, semináre organizované ÚPSVaR, Fórum riaditeľov, Úsmev ako dar.

Supervízia

V roku 2023 sa bude realizovať supervízia podľa Programu supervízie pre rok 2023 s dohodnutým supervízorom.

 • Vychovávatelia, pomocní vychovávatelia a profesionálni náhradní rodičia, členovia odborného tímu, sociálne pracovníčky a vedúca ÚS v roku 2023 absolvujú požadované množstvo hodín skupinovej supervízie.

 • Odborní zamestnanci, sociálne pracovníčky absolvujú v roku 2023 minimálne 3 hodiny individuálnej supervízie (pre nových zamestnancov minimálne 8 hodín individuálnej supervízie).

 • Zamestnanci CDR Michalovce môžu podľa potreby požiadať o individuálnu supervíziu, ktorá im bude poskytnutá.

Plán vnútornej kontroly

 

V priebehu roka 2023 bude realizovaná kontrolná činnosť v jednotlivých samostatne usporiadaných skupinách, v profesionálnych náhradných rodinách, u sociálnych pracovníkov, odborných zamestnancov s cieľom získať spätné informácie o úrovni výchovy, kvalitu vzdelávacej činnosti, spisovej dokumentácie dieťaťa a pod.. Kontrolnú činnosť vykonáva riaditeľ CDR a ním poverení zamestnanci.

Priority pre rok 2023:

Našou prioritou pre rok 2023 bude v čo najväčšej miere pomôcť mladým dospelým úspešne sa osamostatniť a zaradiť sa do spoločnosti, ktorá ich bude prijímať, dosiahnuť ich vnútorné uspokojenie, získať potrebné vedomosti, skúsenosti a zručnosti nevyhnutné pre praktické osamostatnenie.

Štartovacia čiara mladých dospelých z CDR, ktorí sa chcú osamostatniť, je úplne inde ako u detí, ktoré odchádzajú z rodín. Dospievajúce deti z centier nemajú bezpečné zázemie, kam sa môžu vrátiť a nemajú sa na koho obrátiť, keď sa osamostatňujú. A práve my poznáme našich mladých dospelých najlepšie, vieme, kde majú „slabé miesta“ a individuálnym prístupom vieme zasiahnuť v tej oblasti, v ktorej je potrebné.

VÝCHOVA

Celoročný výchovný plán je vypracovaný na základe analýzy plánu výchovnej činnosti z predchádzajúceho roka, prihliadajúc na potreby detí, podmienky nasledujúceho obdobia a návrhy pedagogických vychovávateľov. Plnenie plánu je kontrolované riaditeľkou CDR a vedúcou úseku starostlivosti.

 1. Centrum vypracúva individuálny výchovný plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, individuálny plán práce psychológa, individuálny plán práce špeciálneho pedagóga, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Individuálny výchovný plán rozvoja osobnosti dieťaťa a plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa podľa § 32 ods. 3 musia byť v súlade a musia na seba nadväzovať. Súčasťou individuálneho výchovného plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj spôsob a časový interval vyhodnocovania plnenia tohto plánu.

 2. Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát mesačne. Individuálny výchovný plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa komplexne vyhodnocuje 2x ročne.

 3. Súčasťou individuálneho výchovného plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na

osamostatnenie sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý zahrnie CDR do individuálneho výchovného plánu rozvoja osobnosti dieťaťa najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.

(3)Po skončení ústavnej starostlivosti vypracuje CDR s mladým dospelým plán prípravy na

osamostatnenie sa, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho

bývania. Do plánu prípravy na osamostatnenie vypracovaného s mladým dospelým sa uvedie pri

jeho odchode návrh mladého dospelého podľa § 69 ods. 2 prvej vety.

Príprava na osamostatnenie a jej rozdelenie

Príprava detí po dovŕšení 15 roku veku

 • vhodná profiorientácia – diagnostika a poradenstvo pri voľbe štúdia, prípravy na povolanie, poznanie svojich dispozícií, podpora pri vzdelávaní a štúdiu,

 • poznanie práv a povinností – poradenstvo o všetkých aspektoch trestno- právnej zodpovednosti, právach a povinnostiach, ako i dôsledkov ich porušovania,

 • finančná gramotnosť (najmä smerom k uvedomeniu si hodnoty peňazí, zásluhovosti pri ich získavaní, plánovaní ich využitia, sporeniu, použitia úspor a vreckového),

 • príprava na rodičovstvo, partnerstvo, sexuálnu výchovu (vrátane antikoncepcie a rizík pohlavných chorôb),

 • rozvoj pracovných návykov a zručností (vzťah k práci, pracovná terapia, poľnohospodárske, remeselné, domáce práce – služby)

 • prevenciu sociálno-patologických javov – závislosti, kriminalita, starostlivosť o vlastné zdravie.. (prípravu realizovať zážitkovou formou, nenásilne cez aktivity, tábory, “víkendovky“ )

Príprava detí vo veku 17 – 18. rokov

 • najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa vypracuje CDR za aktívnej účasti dieťaťa plán prípravy na osamostatnenie (PPnO)

 • plán prípravy je spracovaný v spolupráci s „osobným poradcom“ (človek, ku ktorému má MD bližšiu vzťahovú väzbu, a ktorý ho bude v procese osamostatňovania naďalej sprevádzať)

Základnými oblasťami, na ktoré sa sústreďuje PPnO sú najmä :

 • vzťahy s pôvodným sociálnym prostredím a biologickou rodinou,

 • vzdelanie, príprava na trh práce,

 • bývanie, ekonomické zabezpečenie a sociálne začlenenie.

 • Obsah PPnO je potrebné štruktúrovať a zjednotiť, aby bolo z neho jasné prerokovanie a zaznamenanie všetkých súčastí PPnO.

Príprava mladých dospelých nad 18 rokov

 • plán prípravy na osamostatnenie sa, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania,

 • návrh mladého dospelého podľa § 69 ods. 2 prvej vety- t.j. v akej forme mu bude vyplatený príspevok na osamostatnenie sa,

 • informovať MD o možnostiach podpory bývania z ŠF PB,

 • pri odchode MD z centra dohodne sociálny pracovník, alebo vychovávateľ v prípade súhlasu

mladého dospelého spôsob a frekvenciu kontaktu detského domova s mladým dospelým a poskytovania poradenstva pri osamostatňovaní,

 • zvážiť pomoc akreditovanými subjektmi v rámci priorít,

 • o rozhovoroch a informáciách v procese osamostatňovania sa je potrebné viesť písomné záznamy.

Výchovné plány – postup

 • výchovný plán spoločne s dieťaťom vypracováva vychovávateľ, ktorý má dieťa v individuálnej starostlivosti,

 • počas dovolenky, PN: výchovné plány vyhotovuje vychovávateľ, ktorého poverí koordinátor samostatnej skupiny,

 • počas dovolenky a PN profesionálneho náhradného rodiča (PNR), výchovný plán vyhotovujú spoločne PNR s vychovávateľmi samostatne usporiadanej skupiny, kde bolo dieťa umiestnené, t. j. vychovávatelia pripravia podrobnú správu,

 • výchovný plán sa vypracováva v priebehu celého mesiaca,

 • výchovný plán sa odovzdáva do kancelárie sociálnych pracovníčok vždy do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca,

 • výchovné plány pred odovzdaním sociálnym pracovníčkam prekontroluje koordinátor samostatnej skupiny, ten zodpovedá za ich správnosť,

 • prípravu na osamostatnenie do 17 roku veku zaznamenáva vychovávateľ do výchovného plánu,

 • výchovný plán sa vypracováva v neurčitku, vyhodnotenie v 3. osobe jednotného čísla,

 • výchovný plán je písaný heslovite, dôležitý je obsah informácií, nie aby bolo zapísaného, čo najviac listov,

 • výchovný plán obsahuje v hornej časti meno dieťaťa, mesiac a rok, za ktorý je výchovný plán vyhotovený, v dolnej časti obsahuje dátum a podpisy vychovávateľa a dieťaťa primerane jeho rozumovej a mentálnej úrovni,

 • ciele stanovené vo výchovnom pláne musia byť stanovené reálne, primerane veku a mentálnej úrovni dieťaťa a MD.

Oblasti IPROD

I. Individuálna – potreby dieťaťa:

 1. Zručnosti a starostlivosť o seba.

 1. Školský a mentálny vývin (príprava do školy).

 2. Sociálne zručnosti, správanie.

 3. Záujmová a rekreačná činnosť ätalent a voľný čas).

II. Sociálna

1. Oblasť emocionality, vzťak k sebe, k iným.

2. Oblasťč spolupráce s rodinopu dieťaťa.

3. Oblasť spolupráce s osobami blízkymi dieťaťu.

4. Oblasť zdravotnej starostlivosti.

III. Celkové mesačné vyhodnotenie: slúži ako zhrnutie celého mesiaca.

Výchovný plán rešpektuje  potreby každého dieťaťa, pričom samotné dieťa participuje v procese rozhodovania o sebe samom, čím preberá za svoje rozhodnutie aj zodpovednosť. Samotná participácia je závislá od veku dieťaťa, jeho mentálnych schopností, sociálnych zručností a individuálnych osobitostí. Tým, že samotné dieťa spolurozhoduje vo výchovnom procese, tým sa zvyšuje jeho seba hodnota a sebavedomie, ktoré je veľmi dôležité pre zdravý vývoj osobnosti dieťaťa.

Pedagogická dokumentácia

V priebehu roka vychovávatelia vypracujú a budú viesť túto pedagogickú dokumentáciu :

 • Mesačný plán výchovnej práce

 • Ročný individuálny výchovný plán rozvoja osobnosti dieťaťa

 • Mesačný individuálny výchovný plán rozvoja osobnosti dieťaťa

 • Denný záznam o výchovnej činnosti

 • Osobný denník dieťaťa

 • Zošit pozorovania dieťaťa

 • Kniha života

 • Kniha návštev detí

 • Disciplinárne záležitosti detí

Iná dokumentácia

 • Evidencia vreckového

 • Evidencia ošatenia

 • Zošit podávania liekov

 • Záznam o meraní telesnej teploty

 • Záznam o chorobách

Kniha života je najdôležitejším dokumentom dieťaťa. Obsahuje najdôležitejšie informácie o dieťati a jeho rodine, o plánoch dieťaťa, o jeho vlastnom pohľade na samého seba. Tvorí ju dospelý spoločne s dieťaťom. Deti v CDR žijú dnešným životom a tak nevytvárajú svoju identitu. Preto je dospelý zodpovedný za zhromažďovanie informácií tak z minulosti ako aj súčasnosti.

Druhým nemenej dôležitým je osobný denník dieťaťa.

V Centre pre deti a rodiny v Michalovciach sa v kalendárnom roku 2023 uskutočnia spoločné akcie a podujatia pre všetky deti v samostatne usporiadanej skupine (ďalej SUS). Tieto podujatia budú záväzné. Ostatné podujatia si každá SUS bude organizovať podľa svojich možností a záujmov detí.

JANUÁR

1. Zimné radovánky (podľa počasia) Z: určí koordinátor SUS

FEBRUÁR

 1. Valentínsky deň – pečenie „malého dezertu“ v tvare❤️ Z: službukonajúci

 1. Fašiangy – fašiangový karneval Z: určí koordinátor SUS

MAREC

  1. Kniha môj kamarát – rozprávkové popoludnie Z: určí koordinátor SUS

  2. Senderov – turistická vychádzka Z: SUS Náruč

  3. Športová príprava detí na RŠH Z: určí koordinátor

APRÍL

  1. Veľká Noc– maľovanie kraslíc, výzdoba SUS Z: určí koordinátor SUS

2. „Deň zdravia“ – príprava „vitamínovej bomby“ Z: určí koordinátor SUS

3. MISS domčeka – súťaž o najkrajšie upravené dievča a chlapca Z: určí koordinátor SUS 4. Príprava „mája“ Z: určí koordinátor SUSMÁJ 1.Stavanie „mája“ Z: službukonajúci 2.Deň matiek“– zhotovovanie pozdravu ku dňu matiek Z:určí koordinátor

3. Deň s lesmi 🌳 Z: SUS Slniečko

4.RŠH 2023 Z: SUS Laškovce

JÚN

1. MDD – Zemplínska Šírava (časť prímestská) Z:akcia riaditeľstva CDR

2. Celoslovenské športové hry – Čilistov Z: vybraní vychovávatelia

3. Svetový deň hudby – diskotéka v SUS 🎼 Z:určí koordinátor

4. Rozlúčka so školským rokom –podľa vlastného výberu (opekačka, výlet, noc v stane a pod.)

Z: určí koordinátor SUS

JÚL – AUGUST

1. Voľnočasové aktivity Z: všetci vychovávatelia

2. Medzinárodný deň priateľstva – výroba malého darčeka, obdarovanie kamaráta drobnosťou

Z: určí koordinátor SUS

SEPTEMBER 1. Plavba loďou na Zemplínskej Šírave Z:SUS Zvončeky

2. Zážitky z leta – výtvarné stvárnenie Z: určí koordinátor SUS

3. Pyžamová párty Z: určí koordinátor SUS

OKTÓBER

1. Svetový deň učiteľov–písanie krátkeho listu obľúbenému p. učiteľovi

Z: určí koordinátor SUS

2. Šarkaniáda Z: SUS Lastomír

3. „Jabĺčkový deň“- pečieme jablčník Z: určí koordinátor SUSNOVEMBER

1. Pamiatka zosnulých – návšteva cintorína, rozhovor Z: službukonajúci

2. Bábkové divadlo Z: SUS Hrnčiarik

3. Helloween party- vyrezávanie tekvíc, zhotovovanie masiek 🎭

Z: určí koordinátor SUS

DECEMBER

1. „Vitaj sv. Mikuláš“ – čakáme sv. Mikuláša, darčeky 🎅 Z: službukonajúci

2. List Ježiškovi – písanie listu, želaní Z: určí koordinátor SUS

3. „Perníčkový deň“– pečenie a zdobenie vianočných perníkov

Z: určí koordinátor SUS

Vypracovala:

Mgr. Zuzana Horná, vedúca ÚS, na základe podkladov a návrhov členov OT, vychovávateľov a profesionálnych náhradných rodičov.

Michalovce, 09.01.2023

PhDr. Silvia Ozimaničová

riaditeľka CDR Michalovce